Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Metindilbilim Araştirmalari TRE 448 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı öğrencilere metindilbilimi tanıtmak ve metindilbilimin temel kavram ve konularını öğretmektir. Öğrenciler temel metindilbilim kavramlarıyla tanıştırarak bu kavramları metindilbilim ve metin türleri hakkında kuramsal bilgi temeline oturttuktan sonra, metinler üzerinde metindilbilimsel çalısmalar yapar.
Course Content Metinselliği sağlayan ölçütlerin (bağdaşıklık, tutarlılık, metinlerarası ilişki, amaçlılık, kabul edilebilirlik ve bilgisellik) tanımlanması, söz eylem kuramı, söylem çözümlemesi, metin türleri ve metnin üretim sürecinin anlaşılması ve yorumlanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metindilbilimin dil öğrenimi-öğretimi alanına katkısını tartışabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Türkçe öğretiminde kullanılan metinleri, metindilbilim ilkeleri doğrultusunda değerlendirir ve söz eylem kuramı ve ilgili kavramlar kullanılarak yazın metinlerin ve sözlü metinlerin değişik örnekleri üzerinde betimleme ve çözümleme alıştırmaları yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Metin, söylem, metindilbilim ve söylem çözümlemesi kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Metin türü örneklerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Metin dilbilime ait temel kuramları açıklar, kuramcıları tanır ve metinsellik ölçütleri hakkında bilgi verebilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Bir metnin üretim evrelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel dilbilime ait temel kavram ve terimler
2 Metindilbilime ait temel kavram ve terimler
3 Metindilbilim kuramları ve kuramcıları
4 Metin oluşturmada izlenen stratejiler (Bağlaşıklık, bağdaşıklık vs.)
5 Metindilbilimsel çözümleme (metindilbilim ve söylem çözümlemesi)
6 Söylem çözümlemesinde büyük ve küçük ölçekli yapılar
7 Metinsellik ölçütlerine dayalı çözümlemeler
8 Üretici dönüşümsel ve yapısalcı kuramlar etrafında metin dilbilimsel çözümlemeler
9 Vize
10 Metindilbilimin anadili öğretimi ile ilişkisi- metin seçiminde ve işlenişinde metindilbilimsel ölçütler
11 Metindilbilimsel çözümleme örnekleri – Türkçe öğretimi bağlamında Sınıf içi etkinlikler
12 Metindilbilimsel çözümleme örnekleri – Türkçe öğretimi bağlamında Sınıf içi etkinlikler
13 Metindilbilimsel çözümleme örnekleri – Türkçe öğretimi bağlamında Sınıf içi etkinlikler
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Beaugrande, R. De, Dressler, W.U. (1988).Introduction to Textlinguistics, Fourth edition, London: Longman.
Dilidüzgün, Ş. (2008).Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Günay, Doğan (2003), Metindilbilgisi, Multilingual Yayınları, İstanbul.
Kıran, Zeynel (2001), Dilbilimine Giriş, Dilbilgisinden Dilbilimine, Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
Özkan, Bülent, 2004, “Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in
“Onikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümler”,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13/1, S. 167, s.
168, 182.
Rifat, Mehmet (2007), Metnin Sesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 5