Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri II TRE 308 6 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türkçe Dersi Programını (2006) ve (2015) eleştirel bir bakış açısıyla inceleyip değerlendirir. Etkinlikler yoluyla temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerini kullanır. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.

Course Content

Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki (2015) kazanımları ve etkinlikleri tanır ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanır. Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemleri tanır ve ilişkilendirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türkçe öğretimi alanına yönelik etkinlikler tasarlar. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 Türkçe öğretiminde kullanacağı metinleri çeşitli yönlerden değerlendirir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türkçe öğretimi alanına yönelik etkinlikler tasarlar. Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel dil becerilerinin öğretimine giriş Ders notu (1. Bölüm) okunacak.
2 Yazma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (2. Bölüm) okunacak.
3 Konuşma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (3. Bölüm) okunacak.
4 Okuma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (4. Bölüm) okunacak.
5 Dinleme öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (5. Bölüm) okunacak.
6 Türkçe Dersi Programındaki (2006) kazanımların incelenmesi Türkçe Dersi Programı (2006) incelenecek.
7 Türkçe Dersi Programındaki (2006) etkinliklerin incelenmesi Türkçe Dersi Programı (2006) incelenecek.
8 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri Ders notu (1-5. Bölümler) okunacak.
9 Ara Sınav Ders notu (6. Bölüm) okunacak.
10 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek.
11 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin çeşitli yönlerden incelenmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek.
12 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri I Ders notu (7. Bölüm) okunacak.
13 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri II Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
14 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri III Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zel &Ouml;ğretim Y&ouml;ntemleri II Dersi Notları (1-8. b&ouml;l&uuml;mler)</p>
Course Resources

Özbay, Murat (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
Sağır, Mukim (2002). Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları
Akyol, Hayati (2006). Türkçe öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık
Larsen, Diane Freeman (2000). Teaching and principles in language teaching. USA: Oxford University Press.
Nunan, David (1998). Language teaching methodology. London: Prentice Hall.
Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.

Week Documents Description size
0 makale-4 0.51 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 20 20
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6