Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Türk Edebiyati II TRE 208 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Edebiyatının önemli bir dönemini kavratarak, öğrencilerin 1908 – 1923 yılları arasındaki siyasi ve edebî gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak. Bu dönemde ortaya çıkan ve Cumhuriyet dönemini de etkileyen bazı fikir akımlarını kavratmak.

Course Content

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyatına etkileri.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu dönemin Cumhuriyet dönemine olan etkilerini analiz eder Bireysel Çalışma, Tartışma, Ödev, Sınav ,
2 Yeni Türk Edebiyatı II dersi ile ilgili temel kavramları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Millî edebiyat dönemindeki fikir akımlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Bu dönemde ortaya çıkan edebî türleri belirgin özellikleri ile kavrar, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Bu dönemin önemli sanatçılarını ve eserlerini ayrıca sanat anlayışlarını sıralar Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Bu dönemin edebî topluluklarını ve ilkelerini somut metinler üzerinden açıklar Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin İçeriğinin tanıtımı, Kaynaklar ve ödev açıklamalarının yapılması
2 Millî Edebiyat Kuruluşu, Mensupları, Düşünce Akımları ve Edebiyata Tesirleri,Dernekler
3 Ömer Seyfettin, Genç Kalemler mecmuası ve Yeni Lisan makalesi Türkçüler,İslâmcılar vb.
4 Ömer Seyfettin, Boykotaj Düşmanı (Hikâye incelemesi)
5 Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları, Lisan şiiri
6 Mehmet Akif, Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça, Dirvas Şiiri
7 Yahya Kemâl Beyatlı, Açık Deniz, Ezansız Semtler
8 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Cumhuriyet Dönemi romanı
9 Ara Sınav
10 Hecenin Beş Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel. Han Duvarları, Hâlit Fahri, Aruza Veda
11 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
12 Garip Hareketi Orhan Veli - Kitabe-i Seng-i Mezar
13 Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
14 Dönemin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ali İhsan Kolcu Millî Edebiyat I - II, Salkımsöğüt yay., 2007, Şerif Aktaş Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I - II, Akçağ yay., Ankara 1996, 1998

Week Documents Description size
2 Fecr-i Ati Beyannamesi 2.32 MB
2 Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar 0.02 MB
0 O Belde 0.03 MB
2 O Belde 0.03 MB
0 Boz Eşek 0.05 MB
4 Boz Eşek 0.05 MB
5 BOYKOTAJ DÜŞMANI 0.02 MB
6 1. Ney 0.03 MB
6 2 Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Aramak 0.12 MB
7 3. MAKALE Edeb. Siyaset Sarmalı 0.65 MB
7 4. Mösyö Dr. Kunos İgnaz 0.01 MB
7 5. GENÇ KALEMLER 11.3 MB
8 6. Lisan 0.03 MB
8 7. Turan 0.02 MB
9 8. Ezansız Semtler 0.02 MB
9 9. Ses Yahya Kemâl 0.02 MB
9 9. Ses Yahya Kemâl 0.02 MB
9 10. Açık Deniz 0.03 MB
10 11. Faruk Nafiz 0.02 MB
10 12. HAN DUVARLARI 0.02 MB
11 13. Halid Fahri Aruza Veda 0.02 MB
11 14. Peyami Safa 0.39 MB
12 15. Yıllar sonra yeniden Peyami Safa-İ.GÜLEÇ 0.03 MB
13 16. ORHAN VELİ NAHİT HANIM 0.82 MB
0 17. Kitabe-i Seng-i Mezar 1 0.01 MB
10 DERLEME SÖZLÜĞÜ 12 C,LT 2.87 MB
10 TARAMA SÖZLÜĞÜ 1 CİLT 2.44 MB
10 TARAMA SÖZLÜĞÜ 8 C,LT 3.76 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5