Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eski Türk Edebiyati TRE 216 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Klasik Türk Edebiyatını, Türk edebiyatının bir parçası olarak kavrayıp meşhur şair ve eserleri tanıtmak, edebiyat bilgisini geliştirmek.
Course Content Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaşanılan dönemin etkisini tespit edebilir. Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Döneme ait bir şiirin; şairinin izini şiirde gösterebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Şiiri açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Şiirin nazım biçim ve türünü tespit edebilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Edebi sanatları bulur. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 14-16. Asırlarda yaşamış önemli şairleri özellikleriyle birlikte açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Klasik Türk Edebiyatı, tarih, kapsam, tasnif. Akün, Ö. ¨Divan Edebiyatı¨, TDV İslam Ansiklopedisi
2 Klasik Türk Edebiyatı nazım ve nesir biçim ve türleri Cem Dilçin, Örneklerle Türk şiir bilgisi. Ankara : Türk Dil Kurumu, 1983.
3 Klasik Türk edebiyatı edebi sanatlar M. A. Yekta Saraç. Klasik edebiyat bilgisi belagat. İstanbul : R Yayınları, 2000
4 Klasik Öncesi Dönem Türk Edebiyatı: Temsilcileri ve Eserleri Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
5 İlk Klasik Dönem Türk Edebiyatı: Temsilcileri ve Eserleri Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
6 Orta Klasik Dönem Türk Edebiyatı: Temsilcileri ve Eserleri Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
7 Son Klasik Dönem Dönem Türk Edebiyatı: Temsilcileri ve Eserleri Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
8 Klasik Sonrası Dönem Türk Edebiyatı: Temsilcileri ve Eserleri Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
9 Ara Sınav
10 Klasik Edebiyatta Zirveler: Baki ve Klasik üslup Haluk İpekten. Baki: hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1993.
11 Klasik Edebiyatta Zirveler: Fuzuli ve aşıkane gazeller Haluk İpekten. Fuzuli: Hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1991.
12 Klasik Edebiyatta Zirveler: Nabi ve hikemi şiir Yorulmaz, Hüseyin (1996): Divan Edebiyatında Nâbî Ekolü, Eski Şiirde Hikemiyat, İstanbul: Kitabevi Yay.
13 Klasik Edebiyatta Zirveler: Şeyh Galip ve irfani şiir Sedit Yüksel. Şeyh Galip : eserlerinin dil ve sanat değeri. Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1963.
14 Klasik Edebiyatta Zirveler: Nedim ve şiirde sevgili tipleri Mazıoğlu, Hasibe (1957). Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik. Ankara: Türkiye İş Bankası.
Resources
Course Notes Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhine Dair, İstanbul: Suhulet Matbaası, 1937.<br>Cem Dilçin, Örneklerle Türk şiir bilgisi. Ankara : Türk Dil Kurumu, 1983. <br>Türk Edebiyatı Tarihi 1-2, ed. Talat Sait Halman ve öte., Ankara: Kültür Bakanlığı, 2006.
Course Resources Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: Yapı-Kredi Yayınları, 1999.
Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, İstanbul: Bilimevi Kitabevi, 2000.
Yekta Saraç, Klasik edebiyat bilgisi : biçim-ölçü-kafiye, 2. bs. İstanbul : 3F Yayınevi, 2007
Mazıoğlu, Hasibe (1957). Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik. Ankara: Türkiye İş Bankası.
Yorulmaz, Hüseyin (1996): Divan Edebiyatında Nâbî Ekolü, Eski Şiirde Hikemiyat, İstanbul: Kitabevi Yay.
Haluk İpekten. Fuzuli: Hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1991.
Sedit Yüksel. Şeyh Galip : eserlerinin dil ve sanat değeri. Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1963.
Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.
Haluk İpekten. Baki: hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları. Ankara : Akçağ Yayınları, 1993.
Şener Demirel, Tahirü?l-Mevlevi (Olgun)?dan metin şerhi örnekleri, Ankara: Araştırma Yayınları, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 30 30
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6