Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dilbilgisi Iv: Cümle Bilgisi TRE 202 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümlemelerini uygulamalı olarak öğrencilere kavratmaktır.

Course Content

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlamına göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
2 Cümle öğelerini örnekler üzerinde çözümler. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yapılarına göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye Türkçesinin söz dizim özelliklerini, yapı ve anlam bakımından tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Cümle içinde kelime gruplarını çözümler. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
6 Yüklemine göre cümleleri örnekler üzerinde çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Söz diziminin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin genel söz dizimi özellikleri
2 Kelime grupları: İsim ve sıfat tamlamaları
3 Kelime grupları: İyelik, edat, bağlama grupları
4 Kelime grupları: yönelme, bulunma, ayrılma, belirtme grupları
5 Kelime grupları: sayı, ünvan grupları
6 Cümlenin ögeleri: Özne, Yüklem
7 Cümlenin ögeleri: Nesne, Dolaylı Tümleç
8 Cümlenin ögeleri: Zarf Tümleci, Edat Tümleci
9 Ara Sınav
10 Cümle türleri: anlamına, yüklemin yerine ve türüne göre
11 Cümle türleri: yapısına göre, basit, birleşik cümleler
12 Cümle türleri: yapısına göre, sıralı, bağlı ve karma cümleler
13 Konuları pekiştirici cümle çözümlemeleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>ALTUN, Mustafa (www.dilbilimi.net/ders_notlari.htm) sayfası</p>
Course Resources

ALTUN, Mustafa (2011), Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 134 s

ATABAY, Neşe-ÖZEL, Sevgi-ÇAM, Ayfer (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK, Ankara, 131 s. (2003), Papatya Yayınları, 136 s.
BANGUOĞLU, Tahsin (1986), Türkçenin Grameri, TDK, Ankara, 2. Baskı, 628 s.
DELİCE, H. İbrahim, (2003), Türkçe Sözdizimi, Kitabevi, İstanbul, 248s (2007), Kitabevi, 280s.
DİZDAROGLU, Hikmet (1976), Tümcebilgisi, TDK, Ankara, 522+2 s.(doğru-yanlış cetveli).
HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara
KARAHAN, Leyla (1991), Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, (2006, Akçağ Yayınlaır, 192 s.).
KARAAĞAÇ, Günay (2009), Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları.
KONONOV, A. N (1956)., Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka, Akademiya NAUK SSSR Institut Vostokovedeniya, Moskva-Leningrad, 569 s. (Tıpıkbasım (2001), Multilingual, İstanbul)
ÖZKAN, Mustafa, SEVİNÇLİ, Veysi (2008), Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3 F Yayınevi, İstanbul, 279 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5