Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Psikolojisi EBB 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK,
Course Assistants

Arş.Gör. Eda Biçener

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini, çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi kavratmaktır.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 5) Öğrenme psikolojisini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kuramlara göre nasıl öğrendiğimizi analiz eder
3 Gelişimin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Zihinsel gelişim süreçlerini açıklar Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Kişilik gelişimini cinsel kimlik ve psikososyal gelişim dönemlerine göre açıklar Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 6) Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 Öğrenmede davranışsal ve Bilişsel yaklaşımları sınıflar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Öğrenmeye etki eden faktörleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Çocukların fiziksel ve psikomotor gelişimlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Çocuk ve Ergenlerin Psikolojisi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Çocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Çocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Çocukların ve Ergenlerin Bilişsel Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Kişiliğin Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ara sınav
8 Öğrenme Nedir? Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Öğrenme Psikolojisi Kavramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Öğrenme Teorileri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Öğrenme Etkenleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Sosyal Öğrenme Teorileri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes <p>Alim KAYA, Eğitim Pikolojisi</p>
Course Resources

Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
Yıldırım,R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001
Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
Selçuk, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
Özyurt, S.ve Girgin, N.,Gelişim Süreçleri, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5