Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi II TRE 110 2 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin dil ve imlâ özelliklerini, Arapça ve Farsça kelimeler, tamlama şekillerini kavratmak

Course Content

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanzimat sonrası metinleri yapı ve anlam bakımından çözümler. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Farsça kelimeleri, kelime gruplarını anlam ve yapı bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Arapça kelime gruplarını anlam bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
4 Arapça kelimeleri yapı bakımından çözümler. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Arapça kelimeleri anlam ve yapı bakımından çözümler. Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış
2 Arapça kelime türleri, kelime yapım yolları, kalıplar
3 Arapça kelime türleri, kelime yapım yolları, kalıplar
4 Arapça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
5 Arapça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
6 Farsça kelime türleri, kelime yapım yolları
7 Farsça kelime türleri, kelime yapım yolları
8 Farsça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
9 Ara Sınav
10 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
11 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
12 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
13 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes <p>ALTUN, Mustafa http://dil_bilimi.net (Ekim 2004&acute;ten bu yana yayındadır).<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_turkcesi.html<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_videolari.html</p>
Course Resources

DEVELİ, Hayati (2006), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, 3F Yayınları, 650 s.
DEVELLİOĞLU, Ferit (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1195 s.
ÖZKAN, Mustafa vd. (2003), Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, Çağrı Yayınları, 568 s.
TULUM, Mertol (2000), Tarihî Metin Çalışmalarında Usul (Menâkıb´ul-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme), Deniz Kitabevi, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 9 108
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6