Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi BTE 210 4 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. EBRU ALBAYRAK ÖZER
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Grv. Onur İŞBULAN
Course Category
Course Objective Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma.
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme. Sunum materyallerini özelliklerini göz önüne alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.
Course Content Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
2 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
3 Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklar. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
4 Eğitim teknolojisinin önemini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygular. Anlatım, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Bilişim teknolojilerinin etkilerini tartışır. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Performans Görevi, Proje / Tasarım, Ödev,
7 Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
8 Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 Eğitim teknolojisini tanımlar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım,
10 Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
11 Ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
12 Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım,
13 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirir. Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknolojinin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler. [1] Sayfa 1-18
2 Eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisinin genel tanımları. Eğitim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Eğitim teknolojisinin ilgi alanları. [1] Sayfa 19-40
3 Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi. [1] Sayfa 41-58
4 Öğrenmenin tanımı. Öğrenme- öğretme kuramlarının eğitim teknolojisi ile ilişkisi. [1] Sayfa 59-90
5 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları. [1] Sayfa 91-116
6 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları. [1] Sayfa 117-148
7 ARASINAV
8 Modern eğitim teknolojilerinden göze ve kulağa hitap eden elektronik tahta, telefon, radyo, ses kasedi ve CD, teyp ve müzik seti, kaplama(laminasyon), fotoğraf makinesi(dijital ve klasik), pikap ve plak, VCD ve DVD lerin tanımları ve kullanımları. [1] Sayfa 149-184
9 Modern eğitim teknolojilerinden gösteri teknolojileri olan slayt projektörleri ve slayt, tepegöz ve asetatlar, elmo, opak projektör, data projeksiyon, film şeritleri ve projektörü, LCD panelin tanımları ve kullanımları. [1] Sayfa 185-220
10 Bilgisayarın eğitim sistemi içinde kullanımı. Bilgisayarın tarihçesi. Bilgisayarın yapısı. Bilgisayarlı eğitimde etkili olan kuramlar. Bilgisayarın eğitimde kullanılma yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) ve bilgisayar temelli öğretim(BTÖ) [1] Sayfa 221-254
11 İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi. İnternetin temel özellikleri. İnternet ve eğitim uygulamaları. [1] Sayfa 255-290
12 Televizyonun eğitim amaçlı nasıl kullanıldığı ve eğitim programlarını hazırlama yöntemleri. [1] Sayfa 291-314
13 Uzaktan eğitimin tanımı, yöntemleri, tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler. [1] Sayfa 315- 322
14 Hazırlanan materyallere yönelik değerlendirilme. Dersin genel değerlendirilmesi.
Resources
Course Notes [1] İşman, Aytekin, (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 20
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5