Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Edebiyati TRE 305 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Çocuklara okuma kültürü ve zevki kazandırmak amacı ile çocuğa göre ve çocuk için yazılmış eserlerden yararlanmayı öğretmen adaylarına öğretmek.
Course Content Dünyada ve Türkiye´de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuk yayınlarında bulunması gereken nitelikleri açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çocukların okuma kültürü edinme süreçlerini sıralar ve bunların önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Çocuk edebiyatı alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Çocuk yayınlarında bulunması gereken nitelikleri somut eserler üzerinde uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Nitelikli ve niteliksiz Çocuk Edebiyatı yayınları arasındaki farkları analiz eder. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Çocuk Edebiyatı dersinde öğrendiklerini Türkçe derslerinde uygular. Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk edebiyatı kuramı çözümlemesi: Çocuk
2 Çocuk edebiyatı kuramı çözümlemesi: Edebiyat
3 Çocuk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik tartışma ve kuramsal yaklaşımlar
4 Dünyada ve Türkiye´de çocuk edebiyatı
5 Çocuk kitaplarının çocuğun bilişsel ve dil gelişimine etkisi
6 Çocuk kitaplarının çocuğun toplumsal ve kişilik gelişimine etkisi
7 Çocuk Edebiyatı konusundaki tartışmalar ve farklı görüşlerin ele alınması
8 Nitelik saptama: Örnek iki metin üzerinde uygulama çalışması
9 Ara sınav
10 Örnek metinler üzerinde çalışma: Öğreticilik sorunu tartışması
11 Örnek metinler üzerinde çalışma: Anlatım biçemi tartışması
12 Çocuk Edebiyatında Türler: Masal, Destan, Öykü, Roman
13 Çocuk Şiirleri
14 Çocuklar için üretilen filmler ve çocuk medya ilişkisi. Görsel okuma.
Resources
Course Notes
Course Resources Selahattin Dilidüzgün, Çağdaş Çocuk Yazını,
Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2003, Hece Dergisi, , Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ekim 2005
M. Ruhi Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı yayınları, İst.1994 ve Yazarın diğer kitapları.
Türk Dili dergisi, Çocuk Edebiyatı özel sayısı, Ankara, Ocak 1993 sayısı
Kemâl Demiray, Çocuk Edebiyatı, MEB. İst.1970
Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Rengarenk,Ank.2002,
Göktürk A. (1980). Okuma Uğraşı. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 7 4 28
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5