Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi TRE 303 5 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. NAHİDE İREM AZİZOĞLU
Course Lecturers Arş.Gör. NAHİDE İREM AZİZOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dinleme becerisini geliştiren yöntem ve tekniklerin uygulanması. 

Dinleme türlerinin kavranması. 

Dinlemeye ve dinleme eğitimine ilişkin kuramsal bilgilere hakimiyetin sağlanması

Course Content

Dinleme becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Toplumda dinleme alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve sınıf içi dinleme becerisine yönelik kullanılan tekniklerin incelenmesi. Dinleme çeşitleri ve amaca bağlı olarak dinleme çeşidinin seçimi. Türkçe eğitiminde dinleme becerisini geliştirme çalışmaları. Eleştirel dinleme başta olmak üzere dinleme türlerinin metinlerden yola çıkarak örneklenmesi eleştirel dinleme  ve diğer dinleme türlerine ilişkin çalışmalar ve alıştırmalar yapma. Dinleme becerisinin ölçülme ve değerlendirilme yöntemleri. Strateji eğitimi. Stratejilerin etkin olarak kullanılması. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
2 Türkçe Programına da uygun olarak etkin dinleme etkinlikleri hazırlayabilir ve/veya sunabilir Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Dinleme türlerini ve kullanılan stratejileri tanır. kullanır Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Dinleme becerisinin öneminin farkına varır ve dinleme becerisine ilişkin kuramsal bilgileri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5
6 Dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilir, uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dinleme becerisinin tanımının yapılması ve dinleme becerisinin öneminin kavratılması Ders notu (1. Bölüm) okunacak.
2 Dinleme becerisiyle ilgili kaynakların incelenmesi. (Bilimsel çalışmalar+Ders kitabı+ Türkçe Öğretim Programı) Ders notu (1. Bölüm) okunacak.
3 Dinleme becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Ders notu (2. Bölüm) okunacak
4 Dinleme eğitiminde süreçler- Dinleme becerisiyle ilgili birkaç ön etkinlik yapılması. Türkçe ders kitabı incelenecek.
5 Dinleme Türleri: Ayrıştırıcı dinleme-empatik dinleme-seçici dinleme Ders notu (3. Bölüm) okunacak.
6 Dinleme Türleri: Bilgi için dinleme-Eleştirel dinleme-Estetik dinleme Ders notu (4. Bölüm) okunacak.
7 Dinleme becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi- Strateji türleri ve dinleme becerisinde strateji eğitimi Ders notu (5. Bölüm) okunacak.
8 Amaca bağlı olarak dinleme türünün ve o türe ilişkin kullanılacak stratejinin seçimi. Ders notu (1-5. Bölümler) okunacak.
9 Ara Sınav Ders notu (6. Bölüm) okunacak.
10 Türkçe eğitiminde dinleme becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi- Yöntem, teknik ve yaklaşımlar Ders notu (7. Bölüm) okunacak.
11 etkili dinleme çalışmaları yapma Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
12 etkili dinleme çalışmaları yapma. Türkçe ders kitabı incelenecek.
13 etkili dinleme alıştırmaları yapma. Türkçe ders kitabı incelenecek.
14 Genel değerlendirme Ders notu (1-8. Bölüm) okunacak.
Resources
Course Notes <p> Anlama Teknikleri:Dinleme Eğitimi Dersi Notları</p>
Course Resources

Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.
Göğüş, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Demirel, Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
Doğan Yusuf, (2012). Dinleme Eğitimi, Pegem, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 9 9
Kısa Sınav 2 1 2
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5