Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Türk Edebiyati I TRE 207 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yeni Türk Edebiyatı, edebî eser, edebî dönemler ve edebiyat tarihi kavramlarını öğrencilere kavratmak, metinler üzerinden dönemleri, edebiyatçıları, eserlerini ve edebî türleri tanıtmak, metin çözümleme yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerde dil bilinci ve estetik bir zevk oluşmasını sağlamak.

Course Content

Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi.

Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dönemin sanatçılarını, eserlerini ve edebî anlayışlarını öğrenir, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Yeni Türk Edebiyatı kavramını ve Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünûn edebiyatlarının özelliklerini kavrar, Anlatım, Sınav ,
3 Bir metnin edebîlik kriterlerini bilir ve bunlara göre o metni açıklayıp değerlendirebilir.. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Metin çözümlemeyi ve yorumlamayı başarır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren yeni edebî türleri tanır, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders İçeriğinin Tanıtımı ve Kaynaklar Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi (1839 – 1860) Tanzimat Edebiyatı L.Dönem Genel Özellikler Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nden Bölüm okunacak.
2 Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Gazetecilik Ziya Paşa – Terkib-i Bend (10. Bend) Nâmık Kemâl – Hürriyet Kasidesi Kenan Akyüz’den GAZETECİLİK konusu ve Mukaddime hazırlanılacak
3 Tanzimat Edebiyatında Roman Ahmet Mithat Efendi – Jöntürk romanı Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hik. Ve Roman okunacak.
4 Recaizade M. Ekrem –Yakacıkta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi Servet-i Fünun Edebiyatının Kuruluşu ve Özellikleri Tanzimat Edb. II.Dönem Şiiri Recaizade M.Ekrem hazırlanacak
5 Tevfik Fikret – Karilerime – şiir, Krizantem, Promete, Ferda, Balıkçılar Servet-i Fünûn Romanı ve özellikleri, Halit Ziya-Mai ve Siyah Servet-i Fünun ve Tevfik Fikret Hazırlanacak. Ahmet İhsan’ın Matbuat hatıralarım okunacak
6 Halit Ziya-Mai ve Siyah Ferhunde Kalfa, Bravo Maistro, Ömr-i Tehî Servet-i Fünun romanı ve Halit Ziya’ya hazırlanılacak.
7 Cenap Şehabettin, Şiirim İçin, Elham-ı Şita, Don Juan Hüseyin Siyret, Ölümünden Sonra Server-i Fünun şiiri ve özellikleri. okunacak
8 VİZE SINAVI
9 Edebiyatsız Dönem – 1901 – 1908 Çocuk Bahçesi Mecmuası ve Tartışmalar Çocuk Bahçesi mecmuası ve tartışmalar hazırlanacak
10 Fecr-i Âti’nin kuruluşu ve Beyannameleri Ahmet Haşim, Merdiven Fecr-i Âti beyannamesine Ahmet Haşim’e hazırlanılacak.
11 Nayiler, Hıfzı Tevfik – Ney, Gazete ve Dergicilik Safahat-ı Şiir ve Fikir dergisi okunacak
12 Nev-Yunânîler, Yahya Kemâl – Biblos Kadınları Edebiyat Tarihçiliği Safahat-ı Şiir ve Fikir dergisi okunacak
13 Refik Halit, Yatır hikâyesi, Boz Eşek Memleket Hikâyeleri okunacak
14 Dönemin değerlendirilmesi Dönemin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Kenan AKYÜZ, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh yay., Ekim 2005

Week Documents Description size
2 Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi 0.02 MB
2 Ziya Paşa Gazel ve 10.Bend 0.03 MB
3 Hürriyet Kasidesi 0.02 MB
11 Ölü Kafası-Rıza Tevfik 5.72 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Seminer) 1 4 4
Final 1 15 15
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5