Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dilbilgisi Iii: Sözcük Bilgisi TRE 201 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dilde kullanılan birimleri bağlam içindeki kullanımlarına göre belirlemek, sözcükleri yapı, anlam, işlev ve değer bakımından değerlendirebilecek yeterli akademik bilgiye sahip olmak. 

Course Content

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; adlar: ad, önad (sıfat), adıl (zamir), belirtgeç (zarf) ve bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler (fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tanırlar ve belirleyebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili dil yanlışlarını ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sözcük türleri arasındaki ilişkileri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tür, işlev, yapı bakımından analiz edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sözcükleri türlerine göre sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Dilbilgisi ve dil bilimin temel terimlerini, kavramlarını ve ilkelerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İSİM
2 İSİM TAMLAMALARI
3 KELİME OLUŞTURMA YOLLARI
4 YAPI BAKIMINDAN İSİMLER
5 SIFATLAR
6 SIFATLAR
7 VİZE HAFTASI
8 ZAMİRLER
9 ZARFLAR
10 EDATLAR
11 BAĞLAÇLAR
12 ÜNLEMLER
13 FİİLLER
14 GENEL DEĞERLENDİRME
Resources
Course Notes
Course Resources

AITCHISON, Jean (2012), Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, Wiley-Blackwell, 4. Baskı, 352 s.

ATABAY, Neşe - ÖZEL, Sevgi- KUTLUK, İbrahim (2003), Sözcük Türleri, Papatya Yayınları, 260 s.

DELİCE, H. İbrahim (2008), Sözcük Türleri, Asitan, 233 s.

DEMİR, Nurettin, YILMAZ, Emine, Tahir Nejat Gencan (2011), Türkçe Biçim Bilgisi, (Editör: Hülya PİLANCI), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

DEMİRCİ, Kerim (2016), Kelime Bilgisi El Kitabı, Anı Yayıncılık.

ERGİN, Muharrem (2000), Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri için Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 406 s.

GÜNAY, Dogan (2007), Sözcükbilime Giriş, Multilingual Yayınları, 310 s.

KORKMAZ, Zeynep (2017), Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1028 s.

UZUN, Nadir Engin (2006), Biçimbilim-Temel Kavramlar, Papatya Yayınları, 126 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Ödev 7 5 35
Kısa Sınav 2 2 4
Total Workload 165
Total Workload / 25 (Hours) 6.6
dersAKTSKredisi 5