Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri TRE 209 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilime ilişkin temel kavramları tanıtmak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavratmak; araştırma türlerini tanıtmak, Bilimsel araştırma sürecini kavratmak, nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek. araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamak

Course Content

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme türleri Ölçme düzeyleri Ölçüm kalitesi Güvenlirlik Geçerlik Bileşik ölçüm türleri Endeksler Ölçekler hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 kavram, kavramsallaştırma ve işletimselleştirme kavramlarını açıklar. Örnekler verir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Bilimselliğin niteliklerini kavrar, nedenselliği ve nedensellik ölçütlerini bilir ve nedensellikle korelasyon arasındaki ilişkiyi açıklar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar[B1] Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar Ders notu (1. Bölüm) okunacak.
2 Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma Ders notu (2. Bölüm) okunacak.
3 Nedensellik Ders notu (2. Bölüm) okunacak.
4 Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme Ders notu (3. Bölüm) okunacak.
5 Ölçme Ders notu (4. Bölüm) okunacak.
6 Deneysel Yöntem Ders notu (5. Bölüm) okunacak.
7 Betimleme Yöntemi Ders notu (1- 5. Bölüm) okunacak.
8 İçerik Analizi, Alan Araştırması Ders notu (6. ve 7. Bölüm) okunacak.
9 Ara Sınav Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
10 Örneklem Seçme Mantığı Ders notu (9. Bölüm) okunacak.
11 Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I Ders notu (10. Bölüm) okunacak.
12 Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler II Tüm bölümler incelenecek.
13 Parametrik Olmayan Testler Tüm bölümler incelenecek.
14 Genel değerlendirme ....
Resources
Course Notes <p>Bilimsel araştırma y&ouml;ntemleri ders notu (1. ve 10. b&ouml;l&uuml;m arası)</p>
Course Resources

Karasar, Niyazi (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (1996). Introduction: Entering the field of qualitative research, Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications.
Ely, Margot, Anzul, Margaret, Friedman, Teri, Garner, Diane & Steinmetz, Ann Mc Cormack (1998). Doing qualitative research: Circles within circles. London: The Falmer Press.
Büyüköztürk, Şener (2001). Deneysel Desenler, Ön Test-Son Test Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çevirenler: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun. Baki Kitapevi: Adana
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (second edition). Sage: London
Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 7 3 21
Final 1 10 10
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5