Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Edebiyati TRE 217 3 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU
Course Lecturers Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Aşık edebiyatı ve Tekke edebiyatının temel özelliklerini öğrenmek ve başlıca temsilcilerini tanımak.
Course Content Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikâyelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aşıklık geleneğini izah edebilir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
2 Tekke edebiyatının muhtevasını ve özelliklerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anonim halk şiiri örneklerini tahlil edebilir Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Başlıca tekke şairlerini sıralayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Aşığın kim olduğunu ve tarihsel seyrini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Verilen orta derecede zor bir şiiri çözümleyebilir. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav ,
7 Tanınmış aşıkları eserleriyle birlikte sıralayabilir. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halkbilim ve Halk Edebiyatı, tanımı, kapsamı ve tarihçesi "Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Yeni Bir Öneri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (Ekim 2007), s. 47–58.
2 İslamiyet Öncesi Türk Halk Edebiyatı Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I. İstanbul: Milli Eğitim Basıme- vi, 1971.
3 Anaonim Halk Edebiyatı nazım ve nesir biçim ve türleri Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınevi, 1993, ilgili yerler.
4 Seyirlik Oyunlar ve Halk Tiyatrosu Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1985.
5 Aşık edebiyatı; tanım, kapsam, yüzyıllara göre aşıklar ve eserleri Ahmet Kabaklı, Aşık Edebiyatı, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006.
6 Aşıklık gelenekleri ve aşıklar meclisi Mehmet Yardımcı. Aşık edebiyatı araştırmaları. İzmir: Ürün Yayınları, 2003.
7 Aşık edebiyatı nazım biçimleri ve türleri Mehmet Yardımcı. Aşık edebiyatı araştırmaları. İzmir: Ürün Yayınları, 2003.
8 Aşık Edebiyatı Nesir Türleri ve Özellikleri Mehmet Yardımcı. Aşık edebiyatı araştırmaları. İzmir: Ürün Yayınları, 2003.
9 Ara Sınav
10 Türk Tasavvuf Edebiyatı, tanım, kapsam ve tarihçe İsmail Güleç, ¨Tekke Edebiyatı mı, tasavvuf Edebiyatı mı?¨, Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (Mayıs 2009), s. 205-218.
11 Türk Tasavvuf Edebiyatı nazım türleri ve biçimleri Erman Artun, Dini - tasavvufi halk edebiyatı. İstanbul : Kitabevi, 2006
12 Türk Tasavvuf Edebiyatı nesir türleri Erman Artun, Dini - tasavvufi halk edebiyatı. İstanbul: Kitabevi, 2006
13 Türk Tasavvuf Edebiyatı metinleri ve açıklaması Mustafa Tatçı, İşitin ey yarenler : Yunus Emre yorumları. İstanbul: H Yayınları, 2008
14 Çağdaş Eğitimde Halk Edebiyatının Kullanılması Güney, Eflatun Cem. Folklor ve Eğitim. İstanbul: M.E.B.Yayını, 1966.
Resources
Course Notes Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul: LM Yayıncılık, 2004.
Course Resources Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Halk Edebiyatı, 6.bs., İstanbul: Gerçek Yayınları, 1992.
Gölpınarlı, Abdülbaki. 100 Soruda Tasavvuf. 2. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1985.
¨Tekke Edebiyatı mı, tasavvuf Edebiyatı mı?¨, Uluslararası Türklük Bilimi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (Mayıs 2009), s. 205-218.
Erman Artun, Dini - tasavvufi halk edebiyatı. İstanbul: Kitabevi, 2006.
Mustafa Tatçı, İşitin ey yarenler : Yunus Emre yorumları. İstanbul: H Yayınları, 2008
Güleç, İsmail. "Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Yeni Bir Öneri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (Ekim 2007), s. 47–58.
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınevi, 1993.
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Kitabevi, 2004.
And, Metin. Geleneksel Türk Tiyatrosu. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1985.
Yardımcı, Mehmet. Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Tekke Şiiri, Aşık Şiiri. Ankara: Ürün Yayınları, 1997.
BORATAV, Pertev Naili. Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. İstanbul : 1988.
Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TTK, 1992.
Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), Sayı 445-450 (Ocak Haziran 1989).
Saim Sakaoğlu, ?Halk Edebiyatı?, TDVİA 15, İstanbul: TDV, 1997, ss. 345-350.
Avcı, A. Haydar. Halkbilimi Konuları ve Araştırma Yöntemleri. Ankara: Berhem
Yayınları, 1992.
Örnek, Sedat Veyis. Türk Halkbilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995.
Güney, Eflatun Cem. Folklor ve Eğitim. İstanbul: M.E.B.Yayını, 1966.
Bascom, William R. "Four Functions o Folklare", Journal of American Folklore.
1954.
Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basıme- vi, 1971.
Ahmet Kabaklı, Aşık Edebiyatı, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006.
Mehmet Yardımcı. Aşık edebiyatı araştırmaları. İzmir: Ürün Yayınları, 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 7 3 21
Sözlü Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6