Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Anlatim TRE 112 2 4 + 0 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Konuşma üzerine inşa olan öğretmenlik mesleğinde her türlü sözlü anlatım bilgisinin ve becerisinin gelişimine katkıda bulunmak. Öğretmen adaylarının gerek kendilerinde gerekse mesleki yaşamlarında konuşmayla ilgili karşılaşabilecekleri sorunları çözme yollarını öğrenmelerini sağlamak. Ana dilini doğru konuşmayı, anlatımını açık ve anlaşılır kılmayı, anlama becerisinin gelişmesini ve dinlediği konuşmacının hangi sözlü anlatım türünde konuştuğunu ve bu türün gereklerine göre nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğini öğretmek.
Course Content Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb?yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözlü anlatın türlerinin mesleki konuların anlatımında nasıl kullanılabileceği ve sınıf içi etkinliklerde etkileşimin sağlanması ve bilgi alış verişinin sağlıklı bir şekilde yapılması öğrenilir. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sözlü Sınav, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
2 İnsanı diğer canlılardan ayıran dil kullanma ve konuşma becerisinin bilinçli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini öğrenmek. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Her türlü topluluk karşısında konuşma yapmak için yapılması gereken hazırlıklar öğrenilir. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
4 Törenlerde yapılacak konuşma metinlerinin, törenlerin niteliğine göre hazırlanması öğrenilir. Örnek Olay, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
5 İletişimin sosyal ilişkiler içindeki yerini değerlendirir Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Söz ve konuşmaya dair en ayrıntılı bilgilerden hareketle mesleki etkinliğin gerçekleştirilmesi esnasında en yüksek verimin nasıl elde edilebileceğine dair farklı yollar öğrenilir. Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? Sözlü iletişimin özellikleri nelerdir?
2 Sözlü iletişimde görgü kuralları
3 Kişiler arası ve toplum içinde sözlü iletişim kuralları
4 Türkçenin konuşma dili olarak özellikleri
5 Protokol konuşmaları
6 Diksiyonda karşılaşılan sorunlar, vurgu, imla, tonlama
7 Hazırlıksız konuşma ve sıkça karşılaşılan sorunlar
8 Anlatım biçimleri: Açıklayıcı anlatım
9 Ara Sınav
10 Betimleyici anlatım
11 Tartışmacı anlatım ve sözlü anlatım türlerindeki uygulanışı
12 Öyküleyici anlatım ve konuşmalardaki uygulanışı
13 Akademik konuşmalar
14 Radyo ve televizyon konuşmaları
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Gedizli, Mehmet. (2006), Söyleyebilmek-sözlü anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul
2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul
3- Aktaş, Şerif-Gündüz,Osman. (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ yay. Ankara
4- Akbayır, Sıddık. (2005), Dil ve Diksiyon, Akçağ yay. Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Total Workload 191
Total Workload / 25 (Hours) 7.64
dersAKTSKredisi 8