Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi I TRE 111 1 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin temel özelliklerini, Arap kökenli Türk alfabesinin yazılış ve okunuş özelliklerini uygulamalar yoluyla öğretmektir.

Course Content

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe kökenli eklerin yazılış özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
2 Arap kökenli Türk alfabesiyle yazar. Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
3 Türkçe kökenli kelimelerin yazılışlarını özelliklerin açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
4 Arap kökenli Türk alfabesini okur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Cumhuriyet öncesi döneme ait Arap kökenli Türk alfabesiyle yazılı metinleri Latin kökenli Türk alfabesine çevirebilir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkçe kökenli kelimelerin anlam özelliklerin açıklar. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesinin genel tanımı, tarihi serüveni
2 Arap kökenli Türk harflerinini tanımı, Latin kökenli Türk alfabesindeki karşılıkları
3 Arap kökenli Türk harflerinin yazılış özellikleri, bitişi ve ayrı harfler
4 Türkçe kökenli kelimelerin Arap kökenli Türk harfleriyle yazılışları ve okunuşları
5 Türkçe kökenli kelimelerin Arap kökenli Türk harfleriyle yazılışları ve okunuşları
6 Türkçe eklerin imla (yazım özellikleri)
7 Cumhuriyet dönemine ait Arap kökenli Türk harfleriyle yazılmış edebi metinleri Latin kökenli Türk harflerine çevirilmesi
8 Cumhuriyet dönemine ait Arap kökenli Türk harfleriyle yazılmış edebi metinleri Latin kökenli Türk harflerine çevirilmesi
9 Ara Sınav
10 Cumhuriyet öncesi döneme ait Arap kökenli Türk harfleriyle yazılmış edebi metinleri Latin kökenli Türk harflerine çevirilmesi
11 Cumhuriyet öncesi döneme ait Arap kökenli Türk harfleriyle yazılmış edebi metinleri Latin kökenli Türk harflerine çevirilmesi
12 Metinlerin kelime kelime hem anlam, hem de yazılış özelliklerinin incelenmesi
13 Metinlerin kelime kelime hem anlam, hem de yazılış özelliklerinin incelenmesi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>ALTUN, Mustafa http://dil_bilimi.net (Ekim 2004&acute;ten bu yana yayındadır).<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_turkcesi.html<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_videolari.html</p>
Course Resources

DEVELİ, Hayati (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2, Kesit Yayınları, İstanbul (Birincil Kaynak)
ERGİN, Muharrem (1962), Osmanlıca Dersleri, İstanbul.
KURT , Yılmaz (2001),Osmanlıca Dersleri 1-2, Akçağ Yayınlar, Ankara.
TİMURTAŞ , Faruk K., Osmanlıca (Eski Yazı-Gramer-Metin), İstanbul
TİMURTAŞ , Faruk K. (1964), Osmanlıca Grameri, İstanbul.
TİMURTAŞ , Faruk K. (1977), Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul.
TİMURTAŞ , Faruk K. (1972), Yeni Osmanlıca Metinler, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 4