Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi I ZEE 401 7 2 + 6 5 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. EMRAH BİLGİÇ
Course Lecturers
Course Assistants

 

Arş.Gör. Ahmet FİDAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencilerin özel eğitimle ilgili yasaları öğrenmelerini sağlamak, anekdot kaydı tutmalarını, kaba değerlendirme formu geliştirmelerini, hedef davranış belirleyerek uygun davranış değiştirme tekniğini kullanmalarını, bir beceri ve bir kavramın öğretimini planlayarak uygulamalarını ve yapacakları planları geliştirecekleri uygun araç-gereçler yardımıyla uygulamalarını sağlamaktır.

Course Content

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, ders planları hazırlama, hazırladığı planlardaki etkinlikleri çeşitli öğretim yöntem-teknikleri ve araç- gereçleriyle uygulama, ölçme ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, uygulama dosyası hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Artırılmak veya azaltılmak istenen davranışlar için davranış değiştirme programı hazırlar ve uygular Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Artırılmak veya azaltılmak istenen davranışlar için davranış değiştirme programı hazırlar ve uygular Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Sosyal Beceri öğretimi planı hazırlar ve uygular. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Bireysel öğretim planı hazırlar ve uygular. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
5 Ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirir ve uygular. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Derslikte öğretim için gerekli fiziksel düzenlemeleri yapar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sınıfın haftalık ders programını, öğrenci listesini, yıllık ve ünite planlarını alarak inceler ve uygulama dosyasına koyar. Kaynakların ilgili bölümleri
2 İki farklı dersin planını ?Ben olsaydım nasıl yapardım?? şeklinde düşünür ve planladığı şeklini yazarak uygulama dosyasına koyar. Kaynakların ilgili bölümleri
3 Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda en az iki öğrenci için tüm gelişim alanlarına ilişkin kaba değerlendirme formlarını doldurur. Kaynakların ilgili bölümleri
4 Belirlediği davranış için program hazırlama yönergesindeki basamakları takip ederek davranış değiştirme programını hazırlar. Kaynakların ilgili bölümleri
5 Belirlediği davranışa ilişkin öğrencinin başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler. Kaynakların ilgili bölümleri
6 Hazırladığı davranış değiştirme programını uygulayarak, her gün yaptığı uygulama sonuçlarını kaydeder ve grafiğe işler. Kaynakların ilgili bölümleri
7 Hazırladığı davranış değiştirme programını uygulayarak, her gün yaptığı uygulama sonuçlarını kaydeder ve grafiğe işler. Kaynakların ilgili bölümleri
8 Belirlediği sosyal beceride öğrencinin öğretim öncesi performans düzeyini belirlemek için başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler. Kaynakların ilgili bölümleri
9 Belirlediği sosyal beceride öğrencinin öğretim öncesi performans düzeyini belirlemek için başlama düzeyi verilerini toplar ve grafiğe işler. Kaynakların ilgili bölümleri
10 Ara Değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
11 Uygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
12 Uygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
13 Uygulanan davranış değiştirme programlarının sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
14 Genel Değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>İlgili ders notu.</p>
Course Resources

Batu, S., ve İftar, G. K., (2002), Kaynaştırma: Ankara: Kök Yayıncılık.

Bilgic, E. (2016)  Özel Eğitimde Okuma - Yazma Öğretimi. (Ed. Hasan Avcıoğlu), Ankara: Eğiten Kitap.

Özyürek. M. (2005) Sınıfta davranış değiştirme (Uygulamalı Davranış Analizi). Ankara: Kök yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
2. Performans Görevi (Uygulama) 25
3. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 20 20
Total Workload 254
Total Workload / 25 (Hours) 10.16
dersAKTSKredisi 10