Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zihin Eng. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr. ZEE 302 6 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. EMRAH BİLGİÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet Fidan

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminin zihin engellilerin eğitimindeki öneminin farkında olarak her sınıf düzeyindeki çocuk için planlama yapar ve uygular.

Course Content

Zihinsel yetersizliği olanlar için Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin tarihsel gelişimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde değerler , Hayat Bilgisi Programı’na ve Sosyal Bilgiler Ders Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin temel amaçlarının neler olduğunu belirtir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Özel gereksinimli bireylerin Hayat Bilgisi Ders Programı’nı ve Sosyal Bilgiler Dersi sürecinde yaşayabileceği sorunları belirtir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
3 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde etkili öğretimin önemini belirtir. Anlatım, Örnek Olay, Tartışma, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkililiğin sağlanması için öğretimsel düzenlemeler/uyarlamalar yapar. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
5 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkililiğin sağlanması için öğretimsel düzenlemeler/uyarlamalar yapar. Anlatım, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
6 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkililiğin sağlanması için öğretimsel düzenlemeler/uyarlamalar yapar. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
7 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkililiğin sağlanması için öğretimsel düzenlemeler/uyarlamalar yapar. Anlatım, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hayat Bilgisi Ders Programı’nın ve Sosyal Bilgiler Ders Programı’nın incelenmesi Kaynakların İlgili Sayfaları
2 Hayat Bilgisi Ders Programı ve Sosyal Bilgiler Ders Programı’nın da planlama Kaynakların İlgili Sayfaları
3 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin yapısı Kaynakların İlgili Sayfaları
4 Yapılandırmacı yaklaşımın Hayat Bilgisi Sosyal Bilgiler dersinde uygulanması Kaynakların İlgili Sayfaları
5 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi kazanımları Kaynakların İlgili Sayfaları
6 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi için etkili öğrenme-öğretme ortamları oluşturma Kaynakların İlgili Sayfaları
7 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi ve okul çevre etkileşimi, Hayat Bilgisi dersinde kullanılması gereken yeni araç-gereçler ve ders kitapları Kaynakların İlgili Sayfaları
8 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi etkinlik örnekleri Kaynakların İlgili Sayfaları
9 ARASINAV Kaynakların İlgili Sayfaları
10 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkili öğretim uygulamaları. Kaynakların İlgili Sayfaları
11 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkili öğretim uygulamaları. Kaynakların İlgili Sayfaları
12 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkili öğretim uygulamaları. Kaynakların İlgili Sayfaları
13 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde etkili öğretim uygulamaları. Kaynakların İlgili Sayfaları
14 Final sınavı Kaynakların İlgili Sayfaları
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zmen, G. ve Aykut &Ccedil;. (2010) İlk&ouml;ğretimde Kaynaştırma (Ed. Diken İ.H.), Pegem Akademi Yayınları: Ankara.</p>
Course Resources

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri İlköğretim I. ve II. Kademe ders Kitapları (Ünite analizleri ve uygulamalar için)
* Sönmez, V. (2005) Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. Öztürk, C. (2006) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Nas, R. (2003) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 197
Total Workload / 25 (Hours) 7.88
dersAKTSKredisi 8