Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocuklukta Özel Eğitim ZEE 203 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin ana amacı, öğretmen adaylarına erken çocuklukta özel eğitim konusunda temel düzeyde bilgiler kazandırmaktır.

Course Content

Gelişimsel gecikme kavramı ve gelişimsel gecikme olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, erken çocukluk özel eğitimine ilişkin yasalar, erken çocukluk özel eğitiminde  uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş süreci, eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları, erken eğitim programlarından bazı örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken Çocuklukta Özel Eğitim (EÇÖE): Temel Kavramlar, Erken Çocuklukta Gelişim, Gelişimsel Alanlar ve Çocuk Gelişimine İlişkin Teorileri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Biyolojik Teoriler, Bağlanma Teorisi Nörogelişimsel Yaklaşımlar; Davranışçı Kuramlar, Sosyal Öğrenme Teorisi, Bilişsel Kuramlar, Çevresel/Ekolojik Modeli açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Erken Çocuklukta Gelişim: Büyüme ve Gelişme Doğumöncesi Dönem, Doğumsonrası Dönem, Fiziksel/Bedensel Gelişim ve Bilişsel Gelişimi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çocuk gelişimini etkileyen faktörleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Erken tarama, tanılama ve programlama amaçlı değerlendirmeyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 EÇÖE´de temel konular: Oyun ve oyunun önemini ve doğal ortamlarda öğretim sunmayı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Portage Erken Eğitim Programı ve otizmde erken dönem uygulamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Erken Çocuklukta Özel Eğitim (EÇÖE): Temel Kavramlar Kaynakların ilgili bölümleri
2 Biyolojik Teoriler Bağlanma Teorisi Nörogelişimsel Yaklaşımlar Kaynakların ilgili bölümleri
3 Erken Çocuklukta Gelişim Büyüme ve Gelişme Doğumöncesi Dönem (Prenatal Dönem) Kaynakların ilgili bölümleri
4 Erken Çocuklukta Gelişim Dil Gelişimi 0-72 Aylar Arasındaki Bebeklerin Dil Gelişim Özellikleri Kaynakların ilgili bölümleri
5 Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler Kaynakların ilgili bölümleri
6 Erken Tarama, Tanılama ve Programlama Amaçlı Değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
7 Erken Özel Eğitim Sunma Modelleri Kaynakların ilgili bölümleri
8 EÇÖZE´de Temel Konular: Oyun ve Oyunun Önemi Kaynakların ilgili bölümleri
9 ARASINAV Kaynakların ilgili bölümleri
10 EÇÖZE´de Temel Konular: Doğal Ortamlarda Öğretim Sunma Kaynakların ilgili bölümleri
11 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kaynakların ilgili bölümleri
12 Portage Erken Eğitim Programı Kaynakların ilgili bölümleri
13 Otizmde Erken Dönem Uygulamaları Kaynakların ilgili bölümleri
14 Genel Değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Diken, İ. H. (2010). Erken &Ccedil;ocukluk Eğitimi. (ed. İ. H. Diken). Ankara: Pegem Akademi</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

Peterson, N. L. (1988). Early Intervention For Handicapped And At-Risk Children: An Introductıon To Early Childhood-Special Education (Engelliler ve Risk Altındaki Çocuklar İçin Erken Müdahale: Erken Çocukluk Özel Eğitimine Giriş), (Çev. B. F. Meral & E. Meral). Love Publishing, Denver, US.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Final 1 8 8
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6