Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitsel Davranişsal Ölçme ve Değerlendirme ZEE 104 2 4 + 0 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını belirleyebilmek için kullanılan çeşitli değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Course Content

Özel eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramları, eğitsel ve tıbbi değerlendirme yaklaşımları, Türkiyede ve ileri ülkelerde eğitsel ve davranışsal değerlendirme uygulamaları, formal ve informal değerlendirme teknikleri, değerlendirme verilerini analiz etme ve kullanma, bireyselleştirilmiş eğitim programının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öze eğitimde eğitsel değerlendnirmenin amaçlarını betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Tıbbi ve eğitsel tanılama modellerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Formal-İnformal değerlendirme yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 İnformal değerlendirme yöntemlerini uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Ölçüt bağımlı test geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
6 Değerlendirme sonuçlarını raporlaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
7 Bir öğrenciye ilişkin performans yazar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Eğitimde Eğitsel Değerlendirmenin Amaçları Sayfa 1-14
2 Tıbbi ve Eğitsel Tanılama Modelleri Sayfa 15-28
3 Formal Değerlendirme Yöntemleri- Standart testler Sayfa 29-42
4 Ölçme-değerlendirmeye Yönelik Temel Kavramlar-Geçerlik/Güvenirlik Sayfa 43-56
5 İnformal Değerlendirme Yöntemleri Sayfa 57-68
6 Gözlem, Görüşme, Programa Dayalı Değerlendirme Sayfa 69-80
7 İş Örnekleri ve Hata Analizi, Kontrol listeleri Sayfa 81-96
8 ARASINAV
9 Ölçüt Bağımlı Testler Sayfa 97-118
10 İşlevsel Değerlendirme Sayfa 119-136
11 Değerlendirme Sonuçlarının Sentezi Sayfa 137-150
12 Performans Yazımı Kuralları Sayfa 152-170
13 Performans Yazımı Uygulamaları Sayfa 171-193
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim elemanı tarafından d&ouml;nem i&ccedil;inde sunulan notlar</p>
Course Resources

1- Avcıoğlu, H. (2011). Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitsel ve davranışsal değerlendirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık
2-Erbaş D. ve diğ. (2005) İşlevsel değerlendirme. Ankara: Kök yayıncılık
3-Kargın, T. (2010). Değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama. Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (Ed). İlköğretim´de Kaynaştırma Uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık
4-McLoughlin, J.A., Lewis, R.B. (2004). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi. Gündüz Eğitim ve Yayınları
5-Sola-Özgüç, C. ve Gümüş, T. (2012). Sosyal becerilerin değerlendirilmesi. Sezgin Vuran (Ed). Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi. Ankara : Vize Yayıncılık, 978-605-4551-45-3.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 193
Total Workload / 25 (Hours) 7.72
dersAKTSKredisi 8