Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zih. Engel. Iletişim Becerilerinin Kazandirilmasi ZEE 205 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. EMRAH BİLGİÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. EMRAH BİLGİÇ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İletişim becerilerinin bileşenlerini ve zihin engellilere iletişim becerilerinin kazandırılmasında kullanılan yöntem-teknik-stratejileri öğretmek.

Course Content

Dil, iletişim ve konuşma kavramları ve gelişimi, zihin engelli çocuklarda görülen dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları, dil, iletişim ve konuşma sorunlarını değerlendirme, dilin bileşenlerine göre amaçlar belirleme, iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış yöntemler, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili aile rehberliği.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişimin (sözel ve sözel olmayan iletişim) tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İletişim- dil- konuşma bağıntısını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İletişimin gerçekleşmesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Dilin tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Dilin özelliklerini ve bileşenlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Dil edinim kuramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 İşlevsel dilin kullanım aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 0- 6 yaş arası dil gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Zihin engellilerde dil gelişimi özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Çocuğun dil gelişimini etkileyen etmenleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Öğretmenin sınıf ortamında dil gelişimini destekleme yollarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
12 Konuşmanın tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
13 Konuşmanın anatomisi ve fizyolojisini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
14 İfade edici dil becerilerini kazandırmada kullanılan teknikleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? Ders notları-ilgili slaytlar
2 İletişim- dil- konuşma bağıntısı, İletişimin gerçekleşmesi Ders notları-ilgili slaytlar
3 Dilin özellikleri ve bileşenleri Ders notları-ilgili slaytlar
4 Dil edinim kuramları Ders notları-ilgili slaytlar
5 Dil edinim kuramları Ders notları-ilgili slaytlar
6 İşlevsel dilin kullanım aşamaları Ders notları-ilgili slaytlar
7 0- 6 yaş arası dil gelişimi Ders notları-ilgili slaytlar
8 ARASINAV Ders notları-ilgili slaytlar
9 Özel gereksinimlilerde dil gelişimi özellikleri Ders notları-ilgili slaytlar
10 Çocuğun dil gelişimini etkileyen etmenler Ders notları-ilgili slaytlar
11 Konuşma, Konuşmanın anatomisi-fizyolojisi Ders notları-ilgili slaytlar
12 İfade edici dil becerilerini kazandırmada kullanılan teknikler Ders notları-ilgili slaytlar
13 İfade edici dil becerilerini kazandırmada kullanılan teknikler Ders notları-ilgili slaytlar
14 FİNAL SINAVI Ders notları-ilgili slaytlar
Resources
Course Notes <p> Ders Notu</p>
Course Resources

Diken, İ. H., (2007), Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme ve Davranış Problemleriyle Başetme, Ankara: Maya Akademi Yay.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 10 3 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 4