Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Sağliği Hemşireliği HTP 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Katılımcıların uygulamalarında toplum sağlığını gözönünde bulundurmalarını ve bunlara göre davranmalarını sağlamak, Türkiyedeki sağlık örgütlenmesi ve mevzuatı koruyucu sağlık bakım uygulamalarını,çevre sağlığı uygulamalarını, bağışıklama uygulamalarını,bulaşıcı olmayan hastalıklarda halk sağlığı uygulamalarını,yaşlılık sağlığı uygulamalarını,ana sağlığı ve aile planlaması uygulamalarını, ,çocuk sağlığı uygulamalarını bilmelerini sağlamak

Course Content

Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin halk sağlığı hemşiresinin işlevlerini ve temel ilkelerini inceler. Bu kapsamda, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk sağlığı gibi özel alanlarda halk sağlığı hemşireliğinin yeri, sağlık hizmetleri, sağlık örgütlenmeleri ve politikaları konuları yer alır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Çalıştığı çevreyi belli başlı özellikleri ile tanımlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
3 Toplumun sağlık sorunlarını çözmede ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
4 Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Halk sağlığında özel bir önemi olan ziyaretlerin planlı düzenli yapılmasının insan sağlığına katkısını belirler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Toplumun sağlık sorunlarını çözmede bilgilerini kullanır ve becerilerini uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
7 Mesleki hak, görev ve sorumlulukları bilir ve önemini kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
8 Toplumdaki risk gruplarını tanımlayabilir, Toplumdaki risk gruplarının(anne ,çocuk,yaşlı,adolesan vb) sorunlarını belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halk sağlığı bilimlerinin doğuşu ve tarihçesi,Halk Sağlığı ve Hemşireliğine Giriş
2 Temel sağlık hizmetleri,Hizmetleri veren kurumlar, Sağlıkta dönüşüm politikası,Aile Hekimliği sistemi ve halk sağlığı hemşiresinin durumu
3 Aile hemşireliği süreci,ev ziyaretleri ve evde bakımın önemi , sağlık eğitimi,
4 Anne ve çocuk sağlığı,çocukta bağışıklama, Adolesan sağlığı
5 Aile planlaması hizmetleri
6 Aile planlaması hizmetleri, yaşlı sağlığı
7 Antropoloji, kültür ve sağlık, Toplum beslenmesi ve önemi
8 Bağışıklama, Çevre sağlığı hizmetleri I
9 Çevre sağlığı hizmetleri II, Okul sağlığı
10 Okul sağlığında halk sağlığı hemşiresinin rolü ve görevler, toplum ruh sağlığı hizmetleri I
11 Toplum ruh sağlığı hizmetleriII, epidemiyeloji kavram ve kurallar
12 Sosyal hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar
13 Genetik bilgisi , Genetik yolla geçen hastalıklar
14 Türkiye´de nüfus hareketleri
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
2- Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları, İstanbul
3- Birol L (2000) Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, Bozkaya Matbaacılık, İzmir
4- Clemen-Stone S, McGuire S.L, Eigsti D.G (1998) Comprehensiv Community Health Nursing, St. Levis, Mosby-Year Book
5- Bayraktar N (1999) 2000li Yıllara Doğru Hemşirelik: Sağlık ve Toplum, 9(4):46-47.
6- Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
7- Dirican R (1990) Toplum Hekimliği Dersleri, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
8- Erefe İ (Ed.) (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
9- Tezcan S (1992) Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, Ankara
10- Bekar M (2001) Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik: Toplum ve Hekim 16(2):136-141.
11- Kocacık F (2000) Toplumbilim Ders Notları, 2. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas
12- Kubilay G ve Öztek Z (1994) Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Songül Yayıncılık, Ankara
13- Stahhope M. Lancaster J (1996) Comminity Health Nursing. Washington, The CV Mosby Company
14- Işık E.(2001), Modern Tıp Seminerleri:24 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıklar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,Ankara
15- Soykan A.(2001), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri Psikiyatriye Giriş El Kitabı,Girişim Yayıncılık, Ankara
16- Güleç C. ve Köroğlu E.(1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
17- Taşkın L (2003) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara
18- Köknel Ö.(1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
19- Lundry, K. S. Ph.D.,R.N. Janes, S. Ph.D.R.N.,A.C.R.N. (2001) Community Health Nursing Caring for the Publics Health
20- Stanhope M, Lancaster J (1993) Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health, Mosby Company, Washington.
21- Tezcan S.G. (2001) Türkiyenin sağlık düzeyi ve bazı sağlık sorunları: Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 7(39):65.
22- Özkalp E. (2001) Sosyolojiye Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi, 11. Baskı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:140, Eskişehir
Stanhope, M. RN, DSN, FAAN., Knollmueller, R. N.,(2000). Hedbook of Community-Based and Home Health Nursing Practice.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. X
3 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. X
4 Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. X
5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
8 Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6