Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişimde Eğitim Tasarimi ILB 624 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı, Hizmetiçi eğitim ortamlarının tasarımını yapmaktır.
Course Content Kurum ve kuruluşlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerini öğretim tasarımı kurallarına uygun olarak tasarlama yöntemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretim tasarımının temel kavramlarını tanımlama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Öğretim tasarımı kurallarını hizmetiçi faaliyetlerde uygulama. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Ödev,
3 Yeni bir hizmetiçi faaliyetini öğretim tasarımı kurallarına göre tasarlamak. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim Teknolojisinin Temelleri Bu ders, öğrencilere Eğitim Teknolojisi alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğretim Teknolojileri alanındaki temel ders olarak yerini alır. Bu ders alandaki konuların birçoğunu kapsamına almakla birlikte alanın geçmişi, şu anki durumu ve geleceği ile ilgil
2 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama.
3 Öğretim Tasarımı Sistematik anlayış ve modelleme; öğretim tasarım modellerinin tanıtılması; ihtiyaç ve problem analizi; öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt-organizasyon) analizi; konu-içerik ve görev analizi; öncelik ve koşulların belirlenmesi; eğitim amaçlarının be
4 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı Davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı kuramlar ve bunların çoklu ve hiper ortam tasarımına uygulamaları; çoklu ortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı; çoklu ortam için öğretim tasarımı; çoklu ortam ürünlerinin değerlendirilmesi; işitsel ve g
5 Uzaktan Eğitim: Kuram, Araştırma ve Uygulama Uzaktan eğitime giriş; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavra
6 İleri Öğretim Tasarımı Öğretim programlarının tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesi; öğretim tasarımı alanını yönlendirecek kabiliyet ve bilginin elde edilmesi; farklı öğretim tasarımı modellerinin ve metodlarının incelenmesi ve uygunluk yönünden birbirleriyl
7 İnsan Performans Teknolojisi Öğrenciler iş yerindeki veya öğrenme durumlarındaki performansı artırmayı amaçlayan temelleri, süreç modelleri, çözümleri, mesleki uygulama konuları ve insan performans teknolojisi alanında gelecekteki trendleri inceler.
8 Ara sınav
9 Internet Tabanlı Programlama İnternet üzerinde kullanılan programlama dilleri; İnternet programlama istemci-sunucu mimariye giriş; Web sunucusu kurulumu ve programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.) göre ayarları; İnternet programlama için kullanılan editörler ve program geliştir
10 İstatistiksel Veri Analizi Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı; (bilgisayar ortamında istatistik yazılımları ile) veri girişi ve dosya işlemleri; tablo oluşturma ve yorumlama; tanımlayıcı istatistikler ve grafikler; vardamlı istatistik; parametrik olmayan testler.
11 Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar,
12 Oyun Temelli Öğrenme Oyun temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; oyun temelli öğrenme ortamlarında öğrenme; dijital ortamların rolü; sosyal öğrenmenin doğası olarak oyunlar; öğrenme ortamlarında oyunların etkisi; oyun ve oyuncu stilleri ile ilgili motivasyon teorilerinin rol
13 Kurumlarda Teknoloji Yönetimi Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları; teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi; rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik sü
14 Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretime olan etkisini inceleme, özellikle BİT’in öğrencilerin öğrenmelerini öğretmenlerin öğretimini nasıl değiştirileceği konularını irdeleme. Elektronik ortama uygun öğretim tasarımları kullanarak e-
Resources
Course Notes Seels, Barbara ve Diğerleri. (2010). Instructional design. New York, USA<br>Akkoyunlu, Buket ve Diğerleri. (2014). Öğretim Tasarımı. Nobel, Ankara.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 3 5 15
Final 1 5 5
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6