Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Çalişmalari ve Popüler Kültür ILB 616 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders kapsamında öğrencilerin, iletişim alanının önemli bir parçasını oluşturan popüler kültür çalışmalarının genel çerçevesini çizebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere iletişim alanındaki temel yaklaşımları kavrayarak, özgün çalışmalar yapabilecekleri gerekli kuramsal ve yöntemsel altyapının verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste, İletişim çalışmalarında popüler kültürün yeri, popüler kültüre dair temel kavramlar, popüler kültüre kuramsal yaklaşımlar, Yüksek Kültür, Kitle Kültürü, Halk Kültürü, Frankfurt Okulu, kültür endüstrisi, İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu’nun yaklaşımları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim çalışmalarının kapsamı ve tarihsel gelişimini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Popüler kültürün farklı tanımlarını bilir ve özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Popüler kültüre dair farklı kuramsal yaklaşımları sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi yaklaşımını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu’nun kültür ve popüler kültür konusundaki yaklaşımını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve okuma listesinin paylaşılması
2 İletişim Çalışmalarının Kapsamı
3 İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
4 İletişim Çalışmalarında Popüler Kültür
5 Popüler Kültür Olgusu Tanım ve Özellikler
6 Popüler Kültür ve kültür ilişkisi
7 Yüksek Kültür, Kitle Kültürü, Halk Kültürü
8 Ara Sınav
9 Popüler Kültüre Kuramsal Yaklaşımlar
10 Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi
11 İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu ve Popüler Kültür
12 Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirme ve Tartışma
13 Dersin Genel Değerlendirmesi ve Tartışma
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes • Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan (1994). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara, Ümit Yayıncılık, <br>• Fiske, John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat.<br>• Güngör, Nazife(1999). Popüler Kültür ve İktidar. Ankara: Vadi Yayınları.<br>• Fiske, John (1999). Popüler Kültürü Anlamak, çev. Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, <br>• Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit Yayıncılık.<br>• Lazar, Judith (2001). İletişim Bilimi. Çev. Cengiz Anık. Ankara: Vadi Yayınları.<br>• Alemdar, Korkmaz. Erdoğan, İrfan (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.<br>• Gans, Herbert J. (2005). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran İncirlioğlu, İstanbul,YKY,<br>• Adorno, Thedor (2012). Kültür Endüstrisi. Kültür Yönetimi, çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul:İletişim Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6