Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Siyasi Hayati SBK 465 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ,
Course Assistants

Araş. Gör. Soner Tauscher

Araş. Gör. Fikret Topal

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Osmanlı modernleşmesi sonrası Türk Siyasal Hayatındaki önemli olayları, aktörleri ve tarihsel değişim süreçlerini incelemektir. Derste öğrencilere Türk siyasal hayatındaki değişim süreçlerini analiz etme becerisi ve güncel sorunları tarihsel perspektifte çözümleme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Derste Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiye´si arasındaki süreklilikler ve değişim süreçleri ele alınacaktır. Cumhuriyetin kurucu iradesinin oluşumu ve demokratik dönüşümleri analiz edilecektir.
Darbelere rağmen gelişen demokratik süreç analiz edilerek Türk siyasallığını oluşturan taraflar irdelenecektir. Türkiye´de siyasetin modernite sonrası siyasal sorunlarla baş edebilme kapasitesi çözümlenerek günümüz siyasal sorunlarının çözümüne ışık tutulacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasal hayatın dönüşüm ve süreklilik parametlerini analiz eder. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Türk Siyasi Hayatında yaşanan olayları tanımlar ve tasvir eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Türk siyasal hayatındaki güncel sorunların nedenlerini sorgular. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türk Siyasi Hayatındaki değişimleri tarihsel arka planını ile birlikte yorumlar. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
5 Siyasi hayatın sorunlarına ve olgularına eleştirel bir tarzda yaklaşır ve genel kanaatleri sorgular. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Türk modernleşmesinin başarılı yönlerini tespit eder ve demokratik konsolidasyonun sorunlarını çözümler. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Türk siyasal hayatını dönemlere ayırarak inceler. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Demokrasinin ve sivil toplumun Türk Siyasi Hayatındaki yerini ve önemini kavrar. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
9 Siyasi hayatın olaylarını ekonomik, toplumsal yapılarla ilişkilendirir ve fikir boyutunu çözümler. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Modernleşmesi: 1839-1876 Gökhan Çetinsaya, Kalemiye’den Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi içinde; ss: 54-71. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY Yayınları, ss:213-148.
2 Geleneksel- Modernite İkileminde II. Abdülhamit Dönemi: 1876-1909 Şükrü Hanioğlu, Siyasi Temsil Olayının Osmanlı’daki Yeri, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, ss. 360-368. Kemal Karpat İslamın Siyasallaşması, 7. ve 8. Bölümler
3 1908 Devrimi ve İttihat ve Terakki: 1908- 1914 Baran Hocaoğlu, II. Meşrutiyet İktidar ve Muhalefet İlişkileri 1908- 1913, kedi kitapevi, İstanbul, Ekim 2010, ss:15-112. Şükrü Hanioğlu, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:5, ss: 1382-1399.
4 I. Dünya Savaşı: 1914-1922 Selim İlkin, Bölüm 3: İttihat ve Terakki Döneminde Dış Dünya ve Uygulanan Dış Politika İlhan Tekeli Cumhuriyet’in Harcı, Köktenci Modernite’nin Doğuşu, ss:79-105. Erik J. Zürcher, Bağımsızlık Savaşı, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, ss:192-233.
5 Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu: 1923-1936 Hasan Bülent Kahraman, Siyasal Analiz, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.3- 111.Kemal Karpat, Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1945,Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi: 1879- 1980, İmge Yay., ss: 47-83.
6 Tek Parti Döneminde Muhalefet: 1922- 1942 Cem Emrence, Dünya Krizi ve Türkiye ‘de Toplumsal Muhalefet, Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005. Erik J. Zürcher, Hesaplaşma: 1926 Temizlikleri, MilliMücadelede İttifakçılık, s:201-239
7 II. Dünya Savaşı ve Yeniden Kurulan Dünya Düzeninde Türkiye: 1936- 1950 Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.157- 243.
8 Türkiye´de Demokrasinin Kuruluşu ve Demokrat Parti: 1950-1960 Hasan Bülent Kahraman, 1950-60 Arası Dönem, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.247-350.
9 II. Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu ve Siyasetin Parçalanması: 1960- 1971 Ersin Kalaycıoğlu, 1960 Sonrası Türk Politik Hayatına Bir Bakış, Demokrasi- Neo-Patrimonyalizm ve İstikrar, Türkiye De Politik Değişim ve Modernleşme,2009. Murat Belge, Sol, Geçiş Sürecinde Türkiye, Der: Irvin Schick, E.A. Tonak, 2006, s:156- 189.
10 Soğuk Savaşın Cephe Ülkesi Türkiye´de Siyasi Kaos ve 1980 Darbesi: 1971- 1983 Tanel Demirel, Adalet Partisi, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005, ss: 549-583.
11 Neoliberalizm, Özal ve ANAP Dönemi: 1983- 1993 Ömer Çaha, Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasi (1983- 1991), Türkiye’nin Politik Tarihi, Ed. Adem Çaylak, …vd. Savaş Yay., 2009, ss.567-585. Muhittin Ataman, 1983- 1991 Döneminde İç Politika: Özal’lı Yıllar, Türkiye’nin Politik Tarihi, 2009, ss:587-601.
12 Postmodern Kimlik Tartışmaları, Ekonomik Kriz ve İslamcılığın Yükselişi: 1993- 1997 Necmi Erdoğan ve Fahriye Üstüner, 1990’lar’da “Siyaset Sonrası Söylemler ve Demokrasi, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005, ss: 658- 665. Nuri Bilgin, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam yay., Ankara, 1997.
13 28 Şubat Darbesi, Kemalist Nostalji ve Ekonomik Çöküş: 1997- 2001 Esra Özyürek, Modernlik Nostaljisi: Kemalizm, Laiklik ve Gündelik Hayatta Siyaset. Hikmet Kırık, Kamusal Alan ve Demokrasi: Örtünme Sorununu Yeniden Düşünmek.
14 AK Parti Sonrası Siyasal Dönüşüm Hakan Yavuz, AK Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, Kitap yay. 2010.
Resources
Course Notes
Course Resources

Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, Agora Yay. 2010.
Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, Agora Yay. 2010.
Erik J. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 90
1. Kısa Sınav 2
1. Ödev 6
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5