Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri MLY 205 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ
Course Lecturers Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ,
Course Assistants

Arş.Gör. Kadriye İzgi Şahpaz

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bilgi, bilim, bilimsel bilgi hakkında bilgi vermek. Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkını ortaya koymak. Bilime yönelik pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlara değinmek. Tez konusunun seçimi, alıntı yöntemleri kaynak gösterme yöntemleri, tez şekil şartları hakkında uygulamalı bilgi vermek. Tez yazımı ve ödev hazırmalamada etik kuralları öğretmek

Course Content

Bilgi, bilgi türleri, bilim, bilim felsefesi, bilime pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlar, bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırmanın kısımları, yazım kuralları, metin aktarmaları, kaynak gösterme yöntemleri, kaynakçanın düzenlenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilime yönelik farklı yaklaşımları kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Araştırma konusunu belirlemede doğru seçim yapabilmeyi kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Veri toplama yöntemlerini öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Veriyi yorumlar ve değerlendirir Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Şekil şartlarına uygun tezler ve ödevler yazar, Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Kaynaklardan doğru yararlanmasını öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Kaynaklardan doğru alıntı yapar, Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Bilgi türlerini öğrenir, bilime eleştirel yaklaşabilmeyi kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Veri toplama yöntemlerinden bazılarını kendi çalışma konusunda uygular Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramların Tanımı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Bilimsel Araştırma Süreci Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Not Alma ve Litaratür Taraması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Eleştirisel Kaynak İncelemesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Araştırmanın Yazılması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Etik Kurallar ve Atıf Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Ara sınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Kaynak Gösterme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Şekil, Tablo ve Grafiklerin Yorumlanması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Veri ve Ölçme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Araştırma Evreni ve Örnekleme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Bilimsel Araştırmada İkincil Veri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Anket Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Mülakat ve Gözlem Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Sayım F., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Y&ouml;ntemleri, Ankara,&nbsp;Se&ccedil;kin Yayıncılık.</p> <p>Ders notu olarak adı ge&ccedil;en eserin slaytları kullanılabilir.</p>
Course Resources

Sayım F., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Day R.A., (2001), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, Yedinci Basım, Çev. Gülay Aşkar Altay, TÜBİTAK Yayınları.

Medawar P.B., (1999), Genç Bilimadamına Öğütler, 16.Basım, Çev. Nermin Arık, TÜBİTAK Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 5
5. Ödev 5
6. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 6 2 12
Final 1 20 20
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4