Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Makro Iktisat IKT 208 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ZEKİ AK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ CİCİOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ZEKİ AK,
Course Assistants Kutlar, Çalışır, İnançlı, Gülmez,Ak,
Course Category
Course Objective Makro iktisat teorilerini ve analiz ederek günümüzde ulusal düzeyde geçerliliğini tartışmak ve makro iktisadi olayları ve olguları güncel konularla destekleyerek analiz etmek bu dersin temel hedefidir.
Course Content Bu derste makro iktisadi konular ve uygulamalar ulusal ve uluslararası düzeyde incelenerek, sayısal değişkenler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmekte ve makroekonomik performansı arttırma yolları çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makro ekonomik sorunlar ve alternatif stratejileri değerlendirme ve çözümleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 LM eğrisi ile para piyasalarını modelleme ve analiz edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesini ve ekonomik göstergelerin yorumlarını yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Bütçe ve finans konularında alternatif yorum ve politikaları alternatifleriyle birlikte ortaya koyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Keynesyen ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve makro ekonomik dengelerin etkilerini tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Makro ekonominin tarihçesini araştırma alanlarını varsayımlarını ve ekonomik değişkenler ile ilişiklerini ortaya koyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 IS eğrisi ile Mal ve hizmet piyasalarını modelleme, analiz ve tahlil edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Klasik ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve bunların kısa ve uzun vadeli etkilerini tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 IS-LM-BP Modelini analiz edebilme, sabit ve esnek kur uygulanmalarını tahlil ederek değerlendirme ve tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 IS LM modeli çerçevesinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkilerini tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Ekonomik büyüme modellerini analiz edebilme ve çözümleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Farklı varsayımlar altında AS-AD modellerini yorumlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 AD-AS Modelini analiz edebilme ve ekonomik sonuçlarını değerlendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesini ve ekonomik kara birimleri ile etkilerini değerlendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 Konjonktür Teorilerini sorgulama ve alternatif politikaları yorumlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve ekonomi politikası. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
2 Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar. Ekonominin büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
3 Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
4 Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve para piyasası. Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
5 Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
6 IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi. IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
7 VİZE SINAVI
8 IS-LM-BP Modeli, Mal Ticareti ve Sermaye Hareketleri IS-LM-BP Sabit ve Esnek Kur Uygulanması Durumunda Talep Yönlü Politikalar. -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
9 AD-AS Modelinin analizi ve AD-AS Modelinde Çoğaltan Mekanizmasının Etkinliği -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
10 Konjonktür Teorileri: İşsizlik, Enflasyon ve Endeksleme süreçleri -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
11 Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri AD-AS’de Eksik Bilgi Modelleri -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
12 Para, Enflasyon ve Faiz Oranları Enflasyonu Düşürmede Alternatif Stratejiler ve Enflasyon ve İşsizliğin Politik Yönü -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
13 Bütçe Açıkları ve Finansmanı Dış Açıklar ve Stok Akım Dengesi -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
14 Ekonomik Büyüme ve Neoklasik Büyüme Modeli Ekonomik Büyüme ve Cobb-Douglas Modeli -Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara,
Resources
Course Notes Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara.
Course Resources -Dornbush, Rudiger,. ve Fıscher, Stanley, Makro Ekonomi, Akademi,Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 9 9
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5