Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bütçe Uygulamalari MLY 370 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU,
Course Assistants Arş.Gör. Hakan Yavuz
Course Category
Course Objective Kamu Bütçesi ve Bütçe Türlerine ilişkin olarak Bütçedersinde belirtilen haftalık ders konuları ve bu konular için hedeflenen öğrenim çıktılarına uygun çalışmalar yapmak
Course Content merkezi bütçe ve merkezi bütçelere bağlı olan yerel bütçe uygulamaları ile diğer kamu kesimi bütçelerinin uygulamaları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Seçilen konuya ilişkin Durum Değerlendirmesine bağlı olarak Araştırma Sorularını tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Kamu Bütçesine ya da Bütçe Türlerine ait, Teorik, Bütçe Sistemleri, ABS Analitik Bütçe Sistemi, Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme, İç Denetim ve Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Çok Yıllı Bütçeleme, Orta Vadeli Harcama Planı ve Programı, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 İlk 6 maddedeki özelliklere uygun olarak, bilimsel araştırma ve yazma kurallarına göre metin çalışmasını, inceleme, rapor veya makaleye dönüştürür. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
4 Seçilen konuya ilişkin yapılacak çalışmanın Literatür içindeki yerini ve farklılığını Çalışmanın Önemi olarak açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
5 Seçilen konunun hangi önceliklerle sunulacağını ve yazılacağını belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
6 Seçilen konuya ilişkin Amacı tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
7 Seçilen konunun Sınırlılıklarını konu, zaman, vb. yönlerden belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
8 Seçilen konuya ilişkin araştırma belgelerini ilgili öğretim üyesi ile birlikte değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu Bütçesine ya da Bütçe Türlerine ait, Teorik, Bütçe Sistemleri, ABS Analitik Bütçe Sistemi, Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme, İç Denetim ve Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Çok Yıllı Bütçeleme, Orta Vadeli Harcama Planı ve Programı Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
2 Seçilen konuya ilişkin Durum Değerlendirmesine bağlı olarak Araştırma Sorularını geliştirmek Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
3 Seçilen konuya ilişkin Amacı tanımlamak Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
4 eçilen konuya ilişkin yapılacak çalışmanın Literatür içindeki yerini ve farklılığını Çalışmanın Önemi olarak açıklamak Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
5 Seçilen konunun Sınırlılıklarını konu, zaman, vb. yönlerden belirlemek Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
6 Seçilen konunun hangi önceliklerle sunulacağını ve yazılacağını belirlemek Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
7 Seçilen konuya ilişkin araştırma belgelerini ilgili öğretim üyesi ile birlikte değerlendirmek
8 İlk 6 maddedeki özelliklere uygun olarak, bilimsel araştırma ve yazma kurallarına göre metin çalışmasını, inceleme, rapor veya makaleye dönüştürmek Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
9 Arasınav ( İlk 6 haftalık çalışmanın GİRİŞ taslağının hazırlanması ) Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
10 Seçilen Konunun 1 nci Kısmının Yazılması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
11 Seçilen Konunun 2 nci Kısmının Yazılması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
12 Seçilen Konunun Sonuç Kısmının Yazılması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
13 Çalışmanın Sunulması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
14 Çalışmanın Sunulması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes Devlet bütçesi, Kamil Tüğen, , İzmir 2009<br>Analitik bütçe sistemi, Eker ve diğerleri, Sakarya, 2006.
Course Resources Economic Effects of the Government Budget, Elhanan Helpman, Assaf Razin, and Efraim Sadka
Bütçe Hukuku , İstanbul Bilgi Üniversitesi M. Kamil Mutluer ve diğerleri.
Budget Theory in the Public Sector, Aman Khan (Editor), W. Bartley Hildreth (Editor), 2002
Week Documents Description size
0 2020_vatandasinbutcerehberi 9.05 MB
0 2018-vatandas-butce-rehberi 2.46 MB
0 Vatandaş-Kesin-Hesap-Raporu-2018 2.22 MB
7 insan haklarına duyarlı bütçeleme 2.81 MB
8 ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLERİN KURULMASINDA ÇOCUKLARA DUYARLI BÜTÇELEMENİN ÖNEMİ VE ROLÜ 0.2 MB
0 2006-2017-Yillari-Merkezi-Yonetim harcamaları 0.1 MB
0 2006-2017-Yillari-Merkezi-Yonetim harcamaları 2006-2017-Yillari-Merkezi-Yonetim harcamaları 0.1 MB
0 gelirler 2006-2018 Merkezi yönetim gelirleri 0.06 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 15
2. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 25 25
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5