Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mahalli Idareler Maliyesi MLY 306 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU,
Course Assistants Arş. Gör. Hakan Yavuz, Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Bu dersle, öğrencilerin mahalli idarelerin mali yapısı, toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Bu dersle, mahalli idarelerin Türk kamu yönetimindeki yeri, mali yapısı, mahalli idarelerin toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 5) Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynaklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 8) Mahalli İdare Birliklerini, Mahalli idare Birliklerini doğuran etmenler yasal dayanakları, kurulması, Birlik organları ve birlik türleri itibariyle bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 2) Mahalli İdarelerin Varoluş nedenlerini Siyasi, ekonomik ve idari nedenler yönüyle bilir ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 4) Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler yönünden bilir ve inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 9) Mahalli İdarelerde yeniden yapılanmayı sorunlar öneriler ve mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yöntemleri yönleriyle bilir, inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 6) İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 7) İl Özel İdareleri-İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Bütçelerini Bütçe Süreci yönünden bilir, inceler ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 1) Mahalli İdare kavramını, niteliğini ve önemini, özellikle demokrasi, özerklik ve hizmette halka yakınlık (subsidiarity) ilkelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
9 3) İdareler arası ilişkilerin mahiyetini, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenler, idareler arası ilişkilerin türleri, özellikle görev bölüşümünü ve bunu da, İktisadi, geleneksel ve idari kriterler ve görev bölüşüm yöntemleri yönünd Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mahalli idare kavramı, kapsamı ve gelişimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Mahalli idarelerin varoluş nedenleri ve teorik çalışmalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 İdareler arası ilişkilerin mahiyeti, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenler, türleri, görev bölüşümü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynakları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Mahalli İdare Birlikleri, Mahalli idare Birliklerini doğuran etmenler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Mahalli İdarelerde yeniden yapılanması, sorunlar öneriler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yöntemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 İller bankası ve mahalli idareler ilişkisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Belediyelerde Tahakuk Esaslı Muhasebe İşleyişi ve bir Monografi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Ahmet Ulusoy ve Akdemir T., Mahalli İdareler Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabazon 2004.
Course Resources Yenal Öncel, Mahalli İdareler Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.
Week Documents Description size
8 5393 sayılı belediye kanunu 5393 sayılı belediye kanunu 0.8 MB
10 5216 sayılı büyükşehir kanunu 0.42 MB
0 mahalli idareler maliyesi e-kitap-açıköğretim 6.16 MB
11 5302 sayılı il özel idaresi kanunu 0.44 MB
13 442 sayılı köye kanunu 0.69 MB
13 442 sayılı köye kanunu 0.69 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 6