Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi SBF 371 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NEVRAN KARACA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilere, bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak bilanço ve gelir tablosunun hazırlanmasını göstermektir. Dersin ikinci kısmını oluşturan Şirketler Muhasebesi kısmında ise; şirketlere yönelik genel açıklamaların, Türk mevzuatında şirketlere ilişkin düzenlemelerin, şirket türlerinin ve şirketlere ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır.

Course Content

Temel kavramlar ve dönem sonu muhasebe işlemlerinin kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve kar/zararın tespiti, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi, şirketlerin kuruluşuna ilişkin işlemler, sermaye artırımı-azaltımına ilişkin işlemler, kar-zarar dağıtım işlemleri ve tasfiye işlemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şirket türleri ve faaliyetlerini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
2 Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme ölçeklerini sıralar ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Hesapların envanteri esnasında ortaya çıkan muhasebe hatalarını düzeltir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Şirketlerin kuruluş işlemlerini, kar-zarar dağıtımı, sermaye değişiklikleri ve tasfiye işlemlerini açıklar ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Dönemsonu muhasebe uygulamalarını gerektiren nedenleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Kesin Mizan, Dönemsonu Bilançosu ve Gelir Tablosunu düzenler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme ölçeklerini kullanarak işletmenin varlık ve borçlarına ilişkin değerleme işlemlerini gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Muhasebede dönemsonu işlemlerini gerektiren nedenler, envanter ve değerleme, değerleme ölçekleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
2 Hazır Değerlere ilişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
3 Menkul Kıymetlere ilişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
4 Ticari Alacaklara İlişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
5 Ticari Mallara İlişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
6 Maddi Duran Varlıklara ilişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
7 Yabancı Kaynaklara ilişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
8 Maliyet, Gider ve Gelir hesaplarına ilişkin dönemsonu işlemleri Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
9 ARA SINAV
10 Kesin Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Muhasebede Dönemsonu İşlemleri kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
11 Şirket türleri, şirketlerin kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları Şirketler Muhasebesi kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
12 Şirketlerde sermaye artırım ve azaltımı, şirketlerde zarar dağıtımı, şahıs şirketlerinde kar dağıtımı Şirketler Muhasebesi kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
13 Sermaye şirketlerinde kar dağıtımı Şirketler Muhasebesi kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
14 Şirketlerde tasfiye işlemleri ve tasfiye kayıtları Şirketler Muhasebesi kitabının ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>- Nevran Karaca ve Nermin Akyel, Muhasebede D&ouml;nemsonu İşlemleri, Sakarya Kitabevi, 2014.<br /> - Şaban Kayıhan, Nevran Karaca ve Ali Emre &Ccedil;etiner, Şirketler Muhasebesi, 2014.</p>
Course Resources

Kishalı, Yunus, Şirketler Muhasebesi, Beta, İstanbul
Erdoğan, Necmettin, Şirketler Muhasebesi, Atilla Kitabevi, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5