Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Borçlar Hukuku SBF 378 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants ARŞ. GÖR. FUAT MAN, ARŞ. GÖR. CEMAL İYEM
Course Category
Course Objective Günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemek.
Course Content Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştitilmeye çalışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Haksız eylem ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını örneklerle açıklar Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Borçların ödenmesi ve ödenmemesinin ortaya çıkaracağı sonuçları analiz eder ve çözüm üretir Anlatım, Örnek Olay, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Borç türleri ve taraflarını ayırt eder Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini açıklar Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Borçlar hukukuna ait bilgileri sosyal yaşamda nasıl kullanacağını somut örneklerle analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Borç kavramını tanımlar ve kaynaklarını ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk (kumar ve bahis borçları, evlenmeye aracılıktan doğan borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar) Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
4 Hukuki işlemden doğan borçlar Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
5 Sözleşme ve kuruluşu Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
6 Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
7 Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
8 Haksız fiilden doğan borçlar Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
9 ARASINAV Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
10 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
11 Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
12 Takas, Zamanaşımı savunması, İbra Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
13 Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
14 Alacağın temliki, borcun yüklenmesi Akyiğit, Ercan (2006). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Sakarya: Sakarya Kitabevi
Resources
Course Notes
Course Resources Reisoğlu, Safa (2008), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul: Beta
Akıntürk, Turgut (2007). Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, İstanbul: Beta
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 45
1. Final 55
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5