Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Ekonomisi MLY 356 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS,
Course Assistants Arş.Gör. Kadriye İZGİ
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı sağlık ekonomisi ile ilgili lisans düzeyindeki temel bilgileri öğrenciye kazandırmaktır.
Course Content Bu ders boyunca Türkiye´de ve çeşitli ülkelerde bütçede sağlık harcamaları için ayrılan payların ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkileri ele alınarak ülkemizdeki kamu ve özel sektör sağlık harcamaları genel hatları ile değerlendirilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık ekonomisinin özel kesim tarafından sunumu ve değerlendirilmesini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sağlık ekonomisinin sunumu ve finansmanı konusunda ülke karşılaştırması yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sağlık ekonomisinin kamu kesimi içerisindeki yeri ve önemini araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sağlık ekonomisinin finansman yöntemlerini araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sağlık ekonomisi konusunda Türkiyede uygulanan yeni politikaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sağlık ekonomisi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık ekonomisinin tanımı amacı ve kapsamı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Sağlık ekonomisi ile ilgili ana kavramlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Sağlık ekonomisinin tarihi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Sağlık ekonomisinin kamu kesimi içerisindeki yeri ve önemi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Sağlık hizmetlerinin sunum yöntemleri ve özel kesim Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Sağlık harcamaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Sağlık harcamalarının finansmanı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Türkiyede Sağlık hizmetlerinin genel hatları ile değerlendirilmesi II Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin genel hatları ile değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Gelişmiş olan ülkelerde Sağlık hizmetlerinin genel hatları ile değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Dünya sağlık örgütü ve amacı, Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Dünya sağlık örgütünün fonksiyonları ve hizmetleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel Değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes C.C. Aktan ve U. Saran,(2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık yönetimi, İstanbul
Course Resources IŞIK A.K., (2002), Sağlık Ekonomisi Sözlüğü, İstanbul , Beta Yayınları;
IŞIK A.K. ve MUTLU A., (2002), Sağlık Ekonomisi, İstanbul , M.Ü Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 5