Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Teorisi ve Politikasi MLY 201 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ
Course Lecturers Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ,
Course Assistants Araş.gör. Kadriye İzgi
Course Category
Course Objective Ekonomik etkinlik ve adalet arasında bir uyum sağlama anlamına gelen optimal vergilemenin şartları ve yöntemlerinin öğrencilere kazandırılması, verginin ekonomik birimlerin davranışına etkilerinin ve makroekonomik politika aracı olarak kullanılmasının kavratılması ve gelir, tüketim ve servet vergilerinin ekonomik analizini yapacak donanımın verilmesidir.
Course Content Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergilerin tasnifi, verginin fonksiyonları, vergi tekniği, vergi politikası ve vergi türlerinin karşılaştırılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergileme ilkelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Vergilerin etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Vergileri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Vergi yansımasını ve yansımayı etkileyen faktörleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Vergiye karşı toplumsal ve bireysel tepkileri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Vergilemenin amaçları ve vergi tekniğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
7 Vergi politikasının ekonomik istikrarı teminde önemini ve işlevini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Vergi türlerini etkinlik ve adalet açısından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Vergi tarifelerini vergileme ve ekonomik etkileri açısından analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Vergi politikasının geliri yeniden dağıtım fonksiyonunu analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Verginin Tanımı ve Gelişimi Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
2 Vergilerin sınıflandırılması Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
3 Vergilemede Kısıtlar Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
4 Vergi Ödeme Gücü ve Vergi Yükü Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
5 Vergilemede Adalet Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
6 Vergileme ve Gelir Dağılımı Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
7 Arasınav Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
8 Vergiye Karşı Tepkiler ve Verginin Pozitif Analizi Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
9 Vergileme ve Ekonomik Etkinlik Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
10 Vergiler ve Makroekonomik Etkileri Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
11 Tüketim Vergileri Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
12 Gelir Vergileri Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
13 Servet Vergileri Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
14 Türk Vergi Sisteminin Etkinlik ve Adalet Açısından Değerlendirilmesi Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
Resources
Course Notes Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası
Course Resources Akdoğan, Abdurrahman (2003), Kamu maliyesi, Gazi Yayınevi
Turhan, Salih (1999), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi
Edizdoğan, N. ve A. Çelikkaya (2012), Vergilerin Ekonomik Analizi, Bursa: Dora Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Sözlü Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5