Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Parafiskal Gelirler ve Kurumlar MLY 361 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Işıl Ayas

Course Category
Course Objective

Bu derste öğrencilerin kamu gelirleri türü içerisinde parafiskal gelirlerinin neler olduğu, hangi kurumlar tarafından toplandığı ve bunlar karşılığında ne gibi hizmet nitelikleri sunulması gerektiği konularında yeterli düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste kamu gelirleri türleri içerisinde parafiskal gelirlerin ne olduğu, kamu gelirleri içerisindeki yeri, hangi kurumların parafiskal gelir toplayabileceği, çeşitleri ve ne amaçla alındıkları ve bu amaca uygun olarak harcanıp harcanmadıkları gibi konulara değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Güvenlikte sistemlerinde Reform Arayışlarını ve Dünyada Sosyal Güvenliğin özelleştirilmesine yönelik başlıca uygulamalarını tanımlar ve değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Parafiskalite kavramını, Parafiskal gelirlerin gelişimini, diğer gelirlerle olan benzerlik ve farklarını, Parafiskal Gelir Tekniğini ve Parafiskal gelirlerin ekonomik, mali ve sosyal etkilerini tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Sosyal Güvenlik Kavramını ve Dünyada Sosyal Güvenlik gelişimini çeşitli ülkelerdeki uygulamalar açısından değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sosyal Güvenliğe ilişkin kavram ve uygulamaları Maliye Teorisi ve Politikalarına ilişkin kavramlarla inceler, değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiyede Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunları, sistemi değerlendirerek analiz eder ve eski mevzuat ile yeni mevzuatı karşılaştırarak yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sosyal Güvenlik Sisteminin yeniden yapılandırılması sürecini ve Türkiyedeki Parafiskal kurumları tanır ve değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal güvenlik kuruluşları I Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Sosyal güvenlik kuruluşları II Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Sosyal ve parafiskal gelirler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Parafiskal gelirlerin GSMH içindeki payı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Parafiskal gelirlerin tasarruflar içindeki payı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Parafiskal gelirlerin toplam gelirler içindeki payı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 OECD ülkelerinde parafiskal gelirler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Parafiskal yüklerin mikro etkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Parafiskal yüklerin makro etkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Parafiskal yük oranları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Parafiskal gelirler ve gelişme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Parafiskal yüklerle ilgili karşılaştırmalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel tartışma ve tekrar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>T&uuml;rkan &Ouml;NCEL, Parafiskal Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler, İ.&Uuml;.İktisat Fak&uuml;ltesi, G&uuml;ray Matbaası, 1983.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 5