Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Ingilizce I MLY 355 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Işıl Ayas
Course Category
Course Objective The general objective of this course is to introduce the main subject of Academic English in a intermediate level. At the end of the course students are expect to have basic knowledge of Academic English.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maliye konusunda İngilizce metinleri okuyup anlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 İngilizce kaynakları takip edecek derece İngilizcesini geliştirir, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kamu Maliyesi litaratüründeki İngilizce Kelimeleri öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Maliye alanında İngilizce olarak temel görüşleri ifade eder, Anlatım, Tartışma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Maliye konularını İngilizce sözlü ve yazılı olarak tartışır, Tartışma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Maliye alanında İngilizce olarak yorum yapar, konuşma becerilerini arttırır, Anlatım, Soru-Cevap, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 English Grammar Rules The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
2 Translation from English to Turkish- Reading Passage 1 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
3 Translation from English to Turkish- Reading Passage 2 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
4 Translation from English to Turkish- Reading Passage 3 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
5 Translation from English to Turkish- Reading Passage 4 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
6 Translation from English to Turkish- Reading Passage 5 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
7 Arasınav The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
8 Translation from English to Turkish- Reading Passage 6 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
9 Translation from English to Turkish- Reading Passage 7 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
10 Translation from English to Turkish- Reading Passage 8 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
11 Translation from English to Turkish- Reading Passage 9 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
12 Translation from English to Turkish- Reading Passage 10 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
13 Translation from English to Turkish- Reading Passage 11 The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
14 General Appraisal The articles given by Lecturer and the other materials regarding the lesson.
Resources
Course Notes The articles given by lecturers and the other materials regarding the lesson.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 103
Total Workload / 25 (Hours) 4.12
dersAKTSKredisi 5