Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medeni Hukuk SBF 351 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kişilier ve eşya hukuku konularında beceri kazandırmak
Course Content Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) anlatılmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eşya hukukuna ilişkin olayları yorumlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 Medeni hukuka ilişkin dünyadaki farklı uygulamaları analiz eder. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Kişiler hukukuna ilişkin olayları analiz eder. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Medeni hukukun diğer hukuklarla ilişkisini tanır. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 Medeni hukuka ilişkin temel kavramları bilir. Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlar. Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, ad ve hısımlık ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 251-289.
2 Kişisel hal kütükleri, tüzel kişiler ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 289-311
3 Kişisel hal kütükleri, tüzel kişiler, dernekler, vakıflar ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 311-363
4 Eşya hukukuna ilişkin genel açıklamalar, zilyetlik ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 589-635
5 Zilyetlik, Tapu Sicili ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 635-655
6 Tapu Sicili ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 655-676
7 Mülkiyetin Umumi Hükümleri, konusu, içeriği, mülkiyet hakkının türleri ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 676-703
8 Mülkiyet hakkının türleri, taşınmaz mülkiyeti ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 703-726.
9 Arasınav
10 Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, kat mülkiyeti ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 727-761
11 Taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 762-775
12 İrtifak hakları, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 776-822
13 İpotek, taşınır rehni ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, s. 823-855
14 Uygulama
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen Kitap bölümleri
Course Resources KALABALIK, Halil (2006), Temel Hukuk Bilgisi, Değişim Yayınları İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 5