Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliye Teorisi MLY 104 2 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS,
Course Assistants Arş.Gör. Işıl Ayas, Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri, biçimleri ve ekonomik analizine ilişkin teorik bilgileri vermek
Course Content Kamu kemsinin ekonomik faaliyetlerinin temel gerekçeleri, kamu ekonomik faaliyetlerinin türleri ve ekonomik etkilerini ortaya koymak ve bu çerçevede geliştirilmiş teorileri tanıtmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu ekonomik faaliyetleri niteliklerini özel kesim ekonomik faaliyetleri ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Kamu kesiminin büyüklüğünün ölçüm yöntemlerini tartışır ve hesaplama yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kamusal mal türlerini tanımlar ve uygulamayı değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Kamu kesiminin büyüklüğü ile ilgili farklı yaklaşımları ve etkileyen faktörleri tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kamu harcamalarının sınırlarını tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Kamu harcamalarını tanımlar ve sınırlandırarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kamu harcamalarında verimlilik yöntemlerini değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
8 Kamu ekonomik faaliyetlerinin teorik gerekçeleri ve işlevlerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Kamu harcamalarının etkilerini karşılaştırır ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliye teorisinin kapsamı ve giriş Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Kamu ekonomik faaliyetlerine ilişkin düşüncelerin seyri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Kamu ekonomik faaliyetlerinin işlevleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Kamusal mallar, kamusal malların türleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Dışsallıklar, pozitif ve negatif dışsallıklar ve çeşitleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Kamu harcamalarının nitelikleri ve kamu harcamalarının ölçülmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 ARASINAV
8 Kamu harcamalarının artış nedenleri, gerçek artış nedenleri görünüşte artış nedenleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Kamu harcamalarına ilişkin teoriler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Kamu harcamalarının türleri, sınıflandırılması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Kamu harcamalarının yapısında ortaya çıkan değişiklikler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Kamu harcamalarının etkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Çarpan ve hızlandıran, Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Kamu harcamalarının denetimi ve etkinliği Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes EKER, Aytaç (2010), Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaacılık
Course Resources Nadaroğlu H., (1996), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, 9. Baskı, Beta Yayınları,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 6