Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikro Iktisat IKT 209 3 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ALİ KABASAKAL
Course Lecturers Doç.Dr. ALİ KABASAKAL,
Course Assistants Akal, Bilen, Kabasakal, Kahraman, Kutlar
Course Category
Course Objective İktisadi hayatın kavranması, temel ekonomik sorunların analiz edilmesi, tüketici ve firma teorisine ait rasyonel karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, üretici ve tüketici fonksiyonlarının matematiksel olarak elde edilişi ve niteliklerinin anlaşılması, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir. Tam ve Eksik rekabet piyasasında firma davranışlarının ve karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, Faktör piyasasının analiz edilmesi.
Course Content Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mallar arası ilişkileri, bireysel taleb ile piyasa talebinin elde edilmesini öğrenir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 tüketici tercihlerinin ortaya çıkışını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Ödev, Sınav ,
3 Üretim Fonksiyonları, verimlilik ve ölçek ekonomisi analiz edilir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Değişik senoryolar altında Kar maksimizasyonu analizini yapar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Piyasalar arası farkların ekonomik etkilerini inceler. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Ödev, Sınav ,
6 Anlaşmalı Oligopol Piyasalarının işleyişini inceler. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Çatışmacı Oligopol Piyasalarının işleyişini inceler. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Faktör Piyasalarının işleyişini inceler. Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Maliyet Minimizasyonunu yapar ve maliyet fonksiyonlarını elde eder. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Sınav ,
10 Duopol Piyasalarının işleyişini analiz eder. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 Monopol Piyasasında firmanın stratejik davranışlarını inceler Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Monopollü Rekabet Piyasasının İşleyişini inceler Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Serbest Piyasa Ekonomisinde çözümlenmesi gereken sorunları tanır Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Gelir ve fiyat değişmelerinin tüketici tercihlerine yansımasını analiz eder Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
15 Tam Rekabetçi Piyasada firmaların davranışlarını analiz eder. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Her Ekonominin Ana Sorunları, serbest piyasa ekonomisinde tüketim, üretim ve bölüşüm sorunu, metematik ve şekillerlerle optimizasyon Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
2 Tüketici Tercihleri ve Fayda Eğrilerinin Özellikleri,Tüketici ve Optimizasyon, ve Bireysel Talep Fonksiyonları Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
3 Tüketici Tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlarda değişme ve tüketici dengesi,Mallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
4 Mallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler,Piyasa talebi ve esneklik Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
5 Üretim Fonksiyonları ve verim ve ölçek analizi, teknolojik gelişme Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
6 Maliyet Minimizasyonunu ve maliyet fonksiyonları Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
7 Tam Rekabetçi Piyasada Kar maksimizasyonu Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
8 Arasınav Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
9 Tam Rekabetçi Piyasa Başarılar!
10 Monopol Piyasası Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
11 Oligopol Piyasaları:Duopol Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
12 Oligopol Piyasaları: Anlaşmalı ve Anlaşmasız Çok Firmalı Oligopoller Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
13 Monopollü Rekabet Piyasası Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
14 Faktör Piyasaları Akal, M. , Mikro Ekonomi, diğer kitaplardan ilgili bölümler
Resources
Course Notes Akal, M. (2008), Mikroekonomi Türketici ve Üretici Teorisi.<br>Akal, M. (2011), Mikroekonomi Piyasa Teorisi<br>öğretim Üyesi Notları
Course Resources Bulmuş, İ. (2003), Çözümlü Mikro İktisat Problemleri, Ankara.
Bulmuş, İ. (2003), Mikro İktisat,Ankara.
Ünsal, E. (2005), İmaj Yayınları.
Özkazanç, Berberoğlu, Eren, Parasız,Yıldırım,(2006), İktisat Teorisi, 11-20 Üniteleri, Eskişehir : Anadolu Üni. AÖF Yayınları.
Dinler, Z. (2007),Mikroekonomi,Bursa:Ekin Yayınevi.
Week Documents Description size
9 Cevap Anahtar 0.89 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 13 13
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 2 2
Final 1 11 11
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6