Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mali Yargi MLY 462 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator CEMAL ÇOKGEZER
Course Lecturers CEMAL ÇOKGEZER,
Course Assistants Arş.Gör. Furkan Beşel
Course Category
Course Objective Bu derste bölüm mezunu öğrencilerin idari ve adli yargılama makamlarında ve sayıştayda görev alabilecekleri düşünülerek, mali yargılama hukuku bilgilerine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu harcamalarına ilişkin yargılama sürecini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Vergi yargılama hukukunun temel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sayıştayın görev ve yetkileri ve mali yargı bakımından işlevini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Vergi yargılamasında olağan ve olağanüstü kanun yollarını açıklar ve karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Vergi yargılama hukuku ile medeni yargılama hukukunu karşılaştırır ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Vergi Davası ile ilgili izlenmesi gereken süreci açıklar ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Vergi davalarının özellikleri ve türlerini sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Vergi yargı organlarının görevlerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel olarak vergi sorunları ve çözüm yolları, Vergi yargısı ve yargılaması kavramı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Vergi yargısının konumu ve vergi yargılaması hukukunun işlevleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Ülkemizde vergi yargısının tarihi gelişimi, vergi yargı organlarının kuruluş ve görevleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Vergi yargılama hukukuna egemen olan ilkeler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Vergi davasının konusu, kapsamı, niteliği, vergi davasında taraflar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Vergi uyuşmazlıklarında görev ve yetki Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav
8 Vergi davasının açılması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Vergi davası açılmasının sonuçları, Vergi davasının görülmesi, vergi davasında karar ve sonuçları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Vergi yargılamasında temyiz Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Vergi yargılamasında itiraz Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Vergi yargılamasında kararın düzeltilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Vergi yargılamasında olağanüstü kanun yolları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Sayıştay ve kamu harcamalarına ilişkin yargılama süreci Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler.
Course Resources Karakoç Y., Vergi Yargılaması Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
Taş M., Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Çözüm Yolları, Ekin Yayınları, Bursa, 1997.
Aksoy Ş., Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi,İstanbul, 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5