Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görsel Tasarim SBF 476 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. CAN HACİOSMANOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanat eğitiminin değerleri içinde öğrenci yaratıcılığının geliştirilmesi yöntemlerinin verildiği anlatım ve uygulama ağırlıklı bir derstir. Doğa ile insan arasındaki ilişkileri, yaklaşımları çizgi, renk ve imge yorumları ile kavramsallaştırarak somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına geçiş yöntemleri, biçimlendirme bilgisi verilir.
Course Content Nesne tanımlaması, nesnenin dış ve iç yapısının etüt edilmesi, nesnenin görüntüsünün deforme edilmesi, realiteden ayrıntının özetlenip yalınlaştırılması, sistematik deformasyon, ölçülü soyutlama, var olan doğallıktan uzaklaşılarak ruhsal gerçeğe ulaşarak kavramsal sanat çalışmaları yapmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değişik form ve imgelerle özel durumların açıklandığı yeni içerik ve biçimler yaratarak yerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
2 Soyut stil ile getirdiği üçüncü boyut görüntüsünde ki derinliği, ışığı, gölgeye farklı biçimde yansıtır. Gösteri, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
3 Gerçeği daha belirgin daha anlaşılır biçimi ile gösterir, yorumlayarak tasarlar. Gösteri, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Doğa ile ilişkileri, yaklaşımları biçimlendirmeyi, kendi sanatsal çalışmasının temel kuralı olarak benimseyerek uygulama çalışmaları yapar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 Somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına, gerçeğin bilgisi ile ulaşır ve ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Doğayı gözlemleyerek, organik ve inorganik objeleri çözümleyerek, gerçeğin kurgu düzenini öğrenir. Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kompozisyon teknikleri
2 Kağıt üzerine desen çizimi
3 Çizim tekniklerinin karşılaştırmasını yapmak
4 Öğrenci resimleri üzerinde teknikleri göstermek
5 Tuval üzerinde yağlı boya resim
6 Tuval üzerinde yağlı boya resim
7 Tuval üzerinde yağlı boya resim
8 Resim sanatında soyutlama gereksinimi
9 Modern resim sanatıyla 17. 18. yüzyıl resim sanatını kıyaslama
10 Doğu ve batı sanatı farklılıklarının anlatımı
11 Soyutlama denemeler
12 Çağdaş sanat ve yeni medyanın anlatımı
13 Soyutlama denemeler
14 Soyutlama denemeler
Resources
Course Notes Erinç, Sıtkı Resmin Eleştirisi Üzerine, Ütopya Yayınevi. İstanbul 2004; Worringer, Wilhelm Soyutlama ve Özdeşleyim. Remzi Kitabevi, İstanbul; Berger, John. Görme Biçimleri. Methis Ysyınları, İstanbul 2004; Tanilli, Server. Uygarlık Tarihi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5