Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ulaşim Ekonomisi MLY 450 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU,
Course Assistants Arş. Gör. Işıl Ayas, Arş. Gör. Tunç İNCE
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı ulaşım hizmetlerinin ayrıntılı ekonomik ve mali analizini yapabilen ve bu çerçevedeki sorunlara çözüm üretebilen temel bilgilerin kazandırılmasını sağlamaktır.
Course Content Bu derste ulaşım hizmetlerinin nitelikleri, havayolu, denizyolu, karayolu ve boruyolu ulaşımının ekonomik ve mali açıdan analizi ve çeşitli uygulamalar çerçevesinde karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şehiriçi ve sehirler arası yollarda uygulanan trafik sıkışıklığı üçretlendirmesinin teorisini ve dünya üzerindeki uygulamalarını öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 ulaşımın ülke ekonomilerine ekonomik olarak getirisini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 hava yolu ve su yolunun ekonomik boyutunu kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 kara yolu ve demiryolunun ekonomik boyutunu kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 ulaşım ekonomisi ile ilgili kavramsal çerçeveyi öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 ulaşım ile ilgili sorunları tartışmak Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ulaşım ekonomisinin tanımı amacı ve kapsamı, ulaşım ekonomisi ile ilgili ana kavramlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Ulaştırma sektöründe maliyetler ve maliyeti etkileyen genel faktörler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Ulaştırma sektöründe fiyatın oluşumu:Mukavele ve tarife yöntemi ile fiyat oluşumu Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Ulaştırma sektörünün özellikleri ve alt sistemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Hava yolu ve su yolu ulaşımı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Karayolu , Demiryolu ve boruyolu ulaşımı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 ulaştırma sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Ulaştırma sektörünün gelişimine etki eden koşullar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Türkiyede ulaşım hizmetlerinin genel hatları ile değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 ulaştırma sektörünün gelişimi ve geleceği Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Gelişmiş olan ülkelerde ulaşım hizmetlerinin genel hatları ile değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Türkiye´de ulaştırma politikalarının özellikleri ve değerlendirmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Ulaştırma sektörü ile ilgili sorunlar,önlemler ve öneriler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Orhan Şener, Kamu Ekonomisi, 7. Baskı, Beta Yay, İstanbul, 2001.<br>C. Sharp, Macmillan İktisat Serisi Ulaştırma İktisadiyatı, Çev. Ümit Şenesen, Akbank Kültür Yay, İstanbul, 1978.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 15 15
Final 1 16 16
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5