Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ceza Hukuku SBF 470 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. İlknur Rabia SIRAKAYA
Course Category
Course Objective Ceza hukuku ile ilgili temel bilgilerin öğrenciye kazandırılması.
Course Content Suç ve yaptırım hukukuna ve Türk ceza hukuku ile ilgili genel bilgiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Suç ve Suçun unsurlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Kast ve Taksir kavramlarını tanımlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Kusurluluğu kaldıran sebepleri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Suç ve yaptırım hukukuna giriş Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
2 Türk Ceza Kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
3 Cezalandırılabilme ve kovuşturma şartları, kriminal suç ve diğer hukuka aykırı fiiller Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
4 Suçun unsurlarına giriş; suçun kanuni unsuru, maddi unsur: hareket, Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
5 Suçun maddi unsuru olarak netice ve nedensellik bağı Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
6 Hukuka aykırılık unsuru, hukuka uygunluk sebeplerinden kanun hükmünü yerine getirme ve meşru müdafaa Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
7 Diğer hukuka uygunluk sebepleri, bunlarda sınırın aşılması Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
8 Manevi unsur (kusurluluk); kusur yeteneği, kusur yeteneğini etkileyen sebepler, Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
9 Arasınav
10 Kast; kavram ve unsurları, kastın aranacağı zaman, kastın çeşitleri Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
11 Taksir; tanımı ve unsurları, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
12 Kusurluluğu kaldıran sebepler (amirin emri,zorunluluk hali vd), haksız tahrik Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
13 Yanılma ve sapma, suçun özel görünüş biçimleri; teşebbüs Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
14 Çok failli suçlar, iştirak, suçların içtimaı, Belirtilen kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5