Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletme Vergiciliği MLY 454 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Furkan BEŞEL, Arş.Gör. Tunç İNCE
Course Category
Course Objective İşletmelerin vergilendirilmesine ilişkin kuralları bilen ve bunları çalışma ortamında kullanabilen, gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili eleman yetiştirilmesidir.
Course Content Bu derste, işletmelerin vergilendirilmesiyle ilgili ekonomik ve yasal çerçeve çizilecek, başlıca vergilerin ne olduğu, işletmeler için vergi teşviklerinin neler olduğu ve işletmelere özgü konularda vergisel boyutlar konularına değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmenin yapısal özelliklerinin vergileme ile ilişkisini ve İşletme Vergiciliği ile Politikalarının genel değerlendirilmesini kavrar ve tanımlar. Tartışma, Örnek Olay, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi, Vergi İcrasına Yönelik Uygulamalar ile Uluslar arası Vergi Hukukundan kaynaklanan uygulamaları değerlendirir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 İşletmelerin Vergilendirilmesinin Mahiyeti ve İşletmeler ve ilgili başlıca vergileri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Vergi kanunlarının uygulanması ile vergilendirme işlemlerinde tarafların değerlendirilmesiyle ilgili tanımları yapar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Verginin tarhı, tebliğ, tahakkuk ve tahsili şeklinde gösterilen vergilendirme süreci ile vergi borcunun sona ermesi konusunu tanımlar ve değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
6 Bölgelere ve işletme türlerine göre vergi teşviklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türkiye’de tahsil edilen vergileri tanımlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Vergi hukukunun kaynaklarını açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Vergilendirme işlemlerinde tarafların değerlendirilmesiyle ilgili tanımları yapar. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vergi Kavramı, Vergilendirme Yetkisi ve Vergi Yükümlüsü Ödevleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Vergilendirme işlemlerine ilişkin kaynaklar ve vergi kanunlarının uygulanması ile vergilendirme işlemlerinde taraflar. Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Verginin Tarhı, Tebliğ, Tahakkuku ve Tahsili şeklinde gösterilen vergilendirme süreci ile vergi borcunun sona ermesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Vergi suç ve cezaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi ve Vergi İcrasına ilişkin uygulamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Uluslar arası vergi hukukundan kaynaklanan uygulamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Gelir vergisine ilişkin genel bilgiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Gelir vergisinde matrahın belirlenmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Servet Üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Mal ve Hizmet üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Dış Ticaret üzerinden alınan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Kurumlar Vergisinin hesaplanmasına ilişkin uygulamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 İşletmenin Yapısal özelliklerinin vergileme ile ilişkisi (• Tasfiye, Yapısal Değişiklikler, Sermaye Artırımı, Birleşme, Devir, Şekil Değiştirme, Birleştirme, Devir ve Şekil Değiştirmenin Vergisel Boyutları) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 İşletme Vergiciliği ve Politikası İle Genel Değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Bülent Şişman, İşletmelerde Vergi Planlaması Yöntemleri, 2003.
Course Resources Recep Bıyık, Aydın Kıratlı, Vergi teşvikleri ve Korumaları, 2006.
Abdurrahman Akdogan, Vergilerin İncelenmesi ve Degerlendirilmesi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5