Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslar Arasi Vergi Hukuku MLY 453 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN,
Course Assistants Arş.Gör. Furkan Beşel
Course Category
Course Objective Bu derste öğrencilerin uluslar arası vergicilikte karşılaştırmalı analiz yapabilmeleri için yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste uluslar arası vergileme kuralları, ülkeler arasında ortaya çıkan çifte vergileme sorunları ile bunların çözüğmüne ilişkin konular incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası e-ticaretin vergisel boyutlarının bilinmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası alandaki vergisel sorunların kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası transfer fiyatlandırmasının kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Çifte vergilendirmeye ilişkin sorunlar ve ve çözüm önerilerinin açıklanması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Küreselleşme Sürecinde Vergileme Alanında Ortaya Çıkan Yeni Eğilimler ve Sorunlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Vergi Cennetleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Uluslar arası Transfer Fiyatlaması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Elektronik Ticaret Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Elektronik Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Vergi İdaresinde Küresel Eğilimler ve Sorunlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav
8 Vergi Politikalarında Dönüşüm Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Vergi Sistemlerinin Geleceği Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Çevre Vergileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Vergi Rekabeti Olgusunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Çifte vergileme sorunları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Çifte vergilemeyi önlemeye ilişkin yaklaşımlar ve anlaşmaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel Değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes B. Yaltı Soydan, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, BetaYayınları, 1996.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5