Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
E-Ticaret ve Vergileme MLY 354 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gonca GÜNGÖR
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı elektronik ticaret işlemlerinin vergilendirilmesinde çeşitli ülkelerde karşılaşılan sorunları incelemek ve ülkemizde yapılan düzenlemeleri ortaya koymak ve bu suretle elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Course Content Elektronik ticaretin vergilemesi konusunda gelişmiş ülkelerde ve Türkiye´de karşılaşılan sorunlar ve yapılan yasal düzenlemeler üzerinde durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektronik ticaret işlemlerinde vergilerin kavranması konusunda OECD´nin yapmış olduğu çalışmalar incelenecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Elektronik ticaret işlemleri Türk gelir vergisi açısından işlenecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Elektronik ticaret işlemleri damga vergisi açısından incelenecektir Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Elektronik ticaret işlemleri diğer vergiler açısından incelenecektir Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Elektronik ticaret işlemleri katma değer vergisi açısından incelenecektir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Elektronik ticaret işlemleri banka ve sigorta vergisi açısından incelenecektir Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Elektronik ticaretin çeşitli ülkelerdeki mali boyutu ve geleceği incelenecektir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Elektronik ticaret işlemlerinin daha sağlıklı vergilendirilmesi için ülkemizde vergi idarelerinin modernizasyonu konusunda yapılan düzenleme ve projeler incelenecektir Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Elektronik ticaret işlemleri özel tüketim vergisi açısından incelenecektir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
10 Elektronik ticaret işlemlerinde vergilerin kavranması konusunda Avrupa Birliği´nin yapmış olduğu çalışmalar incelenecektir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 Elektronik ticaretin niteliğinden kaynaklanan vergileme sorunları incelenecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Elektronik ticaret işlemleri gümrük vergisi açısından incelenecektir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Elektronik ticaret işlemlerinin vergilendirilmesinde karşılaşılan teknik sorunlar incelenecektir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
14 Elektronik ticaret işlemleri Türk kurumlar vergisi açısından incelenecektir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
15 Elektronik ticaretin araçları ve elektronik ticaretin türleri incelenecek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektronik ticaretin araçları ve elektronik ticaretin türleri YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2 Elektronik ticaretin vergi boyutu YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
3 Elektronik ticaret ile ilgili ortaya çıkan genel sorunları YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
4 ElEktronik ticaretin vergilemesinde yaşanan teknik sorunlar YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
5 Elektronik ticaretin vergilemesinde OECD´ nin çalışmaları YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
6 Elektronik ticaretin vergilemesinde Avrupa Birliği´ nin çalışmaları YYILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
7 Arasınav YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
8 Elektronik ticaretin vergilemesinde gelir ve kurumlar vergisi YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
9 Elektronik ticaretin vergilemesinde katma değer vergisi YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
10 Elektronik ticaretin vergilemesinde özel tüketim vergisi vergisi YYILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
11 Elektronik ticaretin vergilemesinde gümrük vergisi YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
12 Elektronik ticaretin vergilemesinde banka sigorta muameleleri vergisi YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
13 Elektronik ticaretin vergilemesinde damga vergisi YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
14 Elektronik ticaretin vergilemesinde diğer vergiler YYILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Resources
Course Notes YILDIZ, Habib(2005), Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Course Resources AKBULUT, Akın (2007), Bilişim ekonomisi ve E-Ticaret, Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 94
1. Kısa Sınav 2
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5