Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Mali Kuruluşlar MLY 455 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Tunahan DEĞİRMENCİ

Course Category
Course Objective

İkinci Dünya Savaşından sonra Uluslararası kuruluşların sayısında artışlar olmuştur. Bu kuruluşların çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar arasında, ticaret anlaşmalarının belirli kurallara bağlanması ve yapılan anlaşmalara belirli standartlar getirilmesi ve mali yükümlülüklerin uyumlaştırılması, ekonomik kalkınma ve büyümenin sürdürülebilir olması, yoksullukla mücadele gibi amaçlar bulunmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin gelişmesine karşılıklı olarak pozitif etki yapmıştır. Bu konularda ki gelişmeleri ayrıntılı bir ders olarak sunmamızın temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası mali kuruluşlar ve bunlarla ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır.

Course Content

Bu ders boyunca küreselleşme ile birlikte artan uluslararası mali kuruluşların günümüz ekonomilerindeki önemine ve günümüz ekonomilerini etkileme düzeyine değinilerek çeşitli uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyiş kuralları ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası mali kuruluşları tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyişini inceler, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası mali kuruluşlarının finansman kaynaklarını inceler, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
4 Türkiye?nin uluslararası kuruluşlarla ilişkini analiz eder, Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Uluslararası mali kuruluşların ekonomik ve mali rollerini analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Küresel krizlerin çıkışında veya krizlerin önlenmesinde uluslararası kuruluşların etkisini inceler, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası mali kuruluşların tanımı, kapsamı, amaçları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Uluslararası Kamusal Mallar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 IMF´nin Kurulması ve Amaçları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 IMF´nin Yönetim Yapısı ve Mali Kaynakları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Türkiye-IMF İlişkisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Dünya Bankası Grubunu Oluşturan Kuruluşlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav
8 Dünya Bankasının Faaliyetleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 OECD Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Avrupa´daki Uluslararası Mali Kuruluşlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Bölgesel Kalkınma Bankaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 İslam Kalkınma Bankası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Gümrük Birliği ve Ortak Ticaret Anlaşmaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Küreselleşme ve Ülkelerin İşbirliği (G20, G8, G77...) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Ders notları eğitimen tarafından sağlanmaktadır.&nbsp;</p>
Course Resources

İlker PARASIZ, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, 2016.

Rıdvan Karluk, Uluslararası Kuruluşlar,İstanbul, 2007
Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, İsatanbul 2004
Mahfi Eğilmez- Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, İstanbul,2004

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5