Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kit’Ler ve Özelleştirme MLY 353 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi Şahpaz
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı kamu kesiminin bir parçası olarak KİT´lerin fonksiyonlarını irdelemek, millileştirme ve özelleştirme akımlarının teorik arka planını ve Türkiye uygulamasını incelemektir.
Course Content KİT´ler ve Alternatifleri, KİT´lerin İşleyiş ve Performansı, Marjinal Maliyet Fiyatlandırması ve Kısmi Denge, KİT´lerin Reformu, Kİlerin Özelleşirilmesi, Millileştirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özelleştirme uygulamalarına ilişkin ekonomik ve mali sorunları analiz der. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Özelleştirme kavramını, gerekçelerini ve yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 KİT kavramını ekonomik ve hukuki yönlerden tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Millileştirme kavramını, gerekçelerini ve yöntemlerini özelleştirme ile kıyaslar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 KİT lere yönelik eleştirilerin sosyoekonomik zeminini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 KİTlerin fonksiyonlarını iktisadi teorilere göre açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İktisat okullarının kamu müdahalesine ilişkin yaklaşımlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 KİTlerin kamu kesimi içindeki yerini, ekonomik ve sosyal göstergeleri kullanarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 KİT´lerin Kuruluş ve Alternatifleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 KİT´lerin İşleyişi ve Performansı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Refah İktisadı ve KİT Politikasının Değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Marjinal Maliyet Fiyatlandırması ve Kısmi Denge Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Marjinal Maliyet Fiyatlandırmasının Uygulanması ve Sorunları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 KİT´lerin Reformu Girişimleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 ARASINAV Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Kamusal Kolaylıkların Düzenlenmesi (Regülasyonu) Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 KİT´lerin Özelleştirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Türkiye´de Devletçilik ve Özelleştirme Hareketleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 2001 Öncesi Döneminde Gerçekleştirilen Özelleştirme Uygulamaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 2001 Sonrası Dönemde Gerçekleştirilen Özelleştirme Uygulamaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Akalın G., (2003), KİTLER ve Özelleştirilmeleri, Ankara: Gazi Kitabevi
Course Resources Aktan C.Can, Dilek Dileyici ve İstikla Y. Vural (2005), Altyapı Ekonomisi, Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, Ankara: Seçkin
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5