Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayarli Muhasebe SBF 357 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NEVRAN KARACA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Abdussamed KOÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Genel Muhasebe ve Envanter-Bilanço derslerinde öğretilen konuların muhasebe paket programları aracılığıyla uygulamasını yapmak suretiyle öğrenciye muhasebe paket programlarında muhasebe işlemlerini yürütme becerisini kazandırmaktır.

Course Content

Güncel muhasebe paket programlarının tanıtımı, ETA: V8 – SQL muhasebe paket programının ticari işlemler modülü üzerinden stok işlemleri, cari işlemler, fatura ve irsaliye işlemleri, muhasebe kayıtları, geçici mizanın düzenlenmesi, dönemsonu işlemlerinin yapılması, kesin mizanın düzenlenmesi, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Muhasebe paket programlarının fatura, irsaliye ve sipariş modüllerini kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Güncel muhasebe paket programlarının özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Muhasebe paket programlarının ticari işlemler modülünü kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Muhasebe paket programlarının genel muhasebe modülünü kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Muhasebe paket programlarının stok ve cari modüllerini kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güncel muhasebe paket programları ve özellikleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
2 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında ticari işlemler modülü Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
3 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında stok ve cari işlemler Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
4 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında fatura, irsaliye ve sipariş işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
5 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında kasa ve banka işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
6 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında demirbaş işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
7 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında bordro işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
8 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında gelir-gider işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
9 ARA SINAV Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
10 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında genel muhasebe modülü Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
11 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında hesap/alt hesap açma işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
12 ETA: V8 – SQL muhasebe paket programı kapsamında entegrasyon işlemleri Ders notunun ilgili bölümünün gözden geçirilmesi
13 Genel Monografi- I Öğretim Üyesi tarafından verilecek uygulama örneğinin gözden geçirilmesi
14 Genel Monografi- II Öğretim Üyesi tarafından verilecek uygulama örneğinin gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Adem Yıldırım, Bilgisayarlı Muhasebe I-II (ETA:V.8-SQL), 2012.</p>
Course Resources

1- Mehmet Ali Feyiz, Ramazan İnal, Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe (Logo – Eta SQL – Luca), Ekin Yayınevi, 5.Baskı, Eylül 2013.
2- Ahmet Gökgöz, Bilgisayarlı Muhasebe – ETA:V8 – SQL, Türkmen Kitabevi, Nisan 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5