Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Vergi Sistemi I MLY 301 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL, Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER,
Course Assistants

Arş. Gör. Furkan BEŞEL,

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili lisans düzeyindeki temel bilgileri öğrenciye kazandırmaktır.

Course Content

Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili ayrıntılı konular ele alınır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı senaryolara göre çeşitli gelir türlerinin elde edilmesi halinde beyan edilecek geliri ve ödenecek vergiyi hesaplar Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Gelirin beyanı, gelir vergisinini tarhını açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Gelir vergisinde muafiyet ve istisnaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türk vergi sistemi hakkında temel kavramları tanımlar Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Çeşitli varsayımlar altında kurum kazancı elde edilmesi halinde kurumlar vergisini hesaplar Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Kurumlar vergisinin konusunu, mükellefini, matrah tespitini gelir vergisi ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Gelir vergisinde indirilecek ve indirilmeyecek giderleri açıklar Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Vergiye tabi geliri tanımlar ve gelir teorileri ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 ücretler ile serbest meslek kazançlarını açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Gelir türlerini tanımlar, birbirinden ayırır ve herhangi bir gelirin hangi gelir kapsamına girdiğini değerlendirir Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Ticari kazançları ve zirai kazançları açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Farklı gelir türlerinde vergilendirme yöntemlerini karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Kurumlar vergisinde istisnaları tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Gelir türleri itibarıyla matrahı tespit edebilir. Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 diğer kazanç ve iratları açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk vergi sistemine giriş, kapsamı, Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Türk vergi sisteminde yer alan vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Gelir vergisinde gelirin tanımı, unsurları, özellikleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Gelir vergisinde mükellefiyet, ticari kazançlarda matrahın tesbiti Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Ticari kazançlarda muaflık, istisnalar ve gider indirimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Zirai kazançlarda matrahın tesbiti Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 ARASINAV
8 Serbest meslek kazançları ve ücretlerde matrahın tesbiti Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Menkul ve gayrımenkul sermaye iratlerında kazancın belirlenmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Diğer kazanç ve iratlarda kazancın belilenmesi, gelirin beyanı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Gelirlin toplanması gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Kurumlar vergisi, mükellefleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Kurumlar vergisinde indirimler, muafiyet ve istisnalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Kurumlar vergisinin hesaplanması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Pehlivan, Osman,Vergi Hukuku ve T&uuml;rk Vergi sistemi, Derya Yayınevi, 2016</p>
Course Resources

Şenyüz D., M.Yüce ve A. Gerçek(2016), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ekini Kitabevi;
Bilici N., (2016), Vergi Hukuku, İstanbul , Savaş Yayınevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
2. Kısa Sınav 8
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 178
Total Workload / 25 (Hours) 7.12
dersAKTSKredisi 7