Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Ekonomisi MLY 204 4 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants

Arş.Gör. Kadriye İzgi, Arş. Gör. Tunç İnce

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı piyasa başarısızlığı ve devletin başarısızlığı çerçevesinde kamu kesiminin ekonomideki işlevlerinin mikroekonomik analiz imkanlarından faydalanılarak yapılmasıdır.

Course Content

Kamu ekonomisinin işleyişi, kamu ekonomik faaliyetlerinin kuramsal temelleri ve kamu ekonomisine ilişkin temel ilke ve uygulamaların analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Piyasa aksaklıklarını ve bunların giderilmesinde kamu kesiminin rolünü açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kamu kesiminin büyüklüğünü ve bilieşiminin ölçülmesi sorununu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sosyal fayda ve maliyet kavramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kamu kesiminin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Gelir dağılımını ve gelirin yeniden dağılımı politikalarının analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Eksik rekabetin sonuçlarını kamu ekonomisi perspektifinden kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Oylama kurallarını ve siyasal karar alma süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Piyasa ekonomisinin işleyişini etkinlik ve adalet ikilemiyle ilişkili olarak analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Kamu Ekonomisine ilişkin doktriner görüşleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Devletin başarısızlığının teorik ve pratik sonuçlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik Bakış Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Devlet-Ekonomi İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Refah Ekonomisi: Kriter Etkinlik Olunca Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Refah Ekonomisi: Toplum tercihleri Farklılaşınca Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Kamusal Mallar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 ARASINAV Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Kamusal Malların Finansmanı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Uluslararası Kamusal Mallar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Dışsallıklar ve Dışsallıkların Kamusal Çözümleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Dışsallıkların Özel Çözüm Yolları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Asimetrik Bilgi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Eksik Rekabet: Monopol ve Doğal Tekel Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Politik Ekonomi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Savaşan, Fatih (2014), Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, 4. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık</p>
Course Resources

Bulutoğlu K., (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, 7. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
Çelebi, Kemal ( ), Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, İkinci Baskı, Manisa: Emek Matbaası
Kirmanoğlu, Hülya (2007), Kamu Ekonomisi Analizi, 1. Bası, İstanbul: Beta.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 5 5
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6